«Διότι του Θεού είμεθα συνεργοί· σεις είσθε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ κατά την χάριν του Θεού την δοθείσαν εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτων θεμέλιον έθεσα, άλλος δε εποικοδομεί· έκαστος όμως ας βλέπη πως εποικοδομεί· διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέση παρά το τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε τις εποικοδομή επί το θεμέλιον τούτο χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην· εκάστου το έργον θέλει φανερωθή· διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διά πυρός ανακαλύπτεται· και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου οποίον είναι. Εάν το έργον τινός, το οποίον επωκοδόμησε μένη, θέλει λάβει μισθόν· εάν το έργον τινός κατακαή, θέλει ζημιωθή, αυτός όμως θέλει σωθή, πλην ούτως ως διά πυρός. Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν; Εάν τις φθείρη τον ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός· διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, όστις είσθε σεις.» (1 Κορινθίους 3:9-17)

Είναι γνωστό το ποπ-κορν. Αυτό το μάθαμε εμείς οι άλλοι από τους Ινδιάνους της Βόρειας και Νότιας Αμερικής. Είναι ένα είδος καλαμποκιού, σφαιρικού κάπως, που διατηρεί μέσα του λίγο αέριο. Όταν, μέσα στο λάδι, φτάσει σε ψηλή θερμοκρασία, το αέριο αυτό υπερθερμαίνεται και κάνει τον κόκκο του ποπ-κορν να εκραγεί. Με την έκρηξη παίρνει αυτό το παράξενο σχήμα, γιατί, κυριολεκτικά, όλο το εσωτερικό του περιεχόμενο βγαίνει έξω και το υπερκαλύπτει. Και είναι κάτασπρο σαν χιόνι. Πολλοί χριστιανοί στις ώρες της μεγάλης δοκιμασίας, περνούν από ένα μετασχηματισμό και ό,τι έχουν μέσα τους από τη χαρά του Χριστού, φανερώνεται σε μια θαυμαστή λευκότητα. Πολλοί χριστιανοί, πριν περάσουν από τη σκληρή δοκιμασία της υψηλής θερμότητας , μένουν όπως είναι, σχεδόν άχρηστοι. Μα μετά τη δοκιμασία αποτελούν για τους άλλους μια χρήσιμη και θαυμάσια προσφορά που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Πολλοί χριστιανοί αποφεύγουν τις δοκιμασίες του Θεού και το βαθύτερο νόημά τους. Και μένουν καταδικασμένοι στη μετριότητα, ενώ ο Κύριος έχει γι’ αυτούς θαυμαστά σχέδια αύξησης, προόδου και καρποφορίας. Πολλοί χριστιανοί αποτυγχάνουν να δουν, δια της πίστεως, την ευλογία του Θεού που κρύβεται πίσω από τις δοκιμασίες.