«Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης της πρώτης της εβδομάδος, ενώ αι θύραι ήσαν κεκλεισμέναι, όπου οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι διά τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον, και λέγει προς αυτούς· Ειρήνη υμίν. Και τούτο ειπών έδειξεν εις αυτούς τας χείρας και την πλευράν αυτού. Εχάρησαν λοιπόν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς· Ειρήνη υμίν· καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ, και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο ειπών, ενεφύσησε και λέγει προς αυτούς· Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν τινών συγχωρήσητε τας αμαρτίας, είναι συγκεχωρημέναι εις αυτούς, αν τινών κρατήτε, είναι κεκρατημέναι. Θωμάς δε, εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, δεν ήτο μετ’ αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθηταί· Είδομεν τον Κύριον. Ο δε είπε προς αυτούς· Εάν δεν ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Και μεθ’ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ’ αυτών. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ αι θύραι ήσαν κεκλεισμέναι, και εστάθη εις το μέσον και είπεν· Ειρήνη υμίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν· Φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ και ίδε τας χείρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν· Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσας· μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. Και άλλα πολλά θαύματα έκαμεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω· ταύτα δε εγράφησαν διά να πιστεύσητε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχητε ζωήν εν τω ονόματι αυτού.» (Ιωάννη 20:19-31)

Ένα αγοράκι ήθελε να κάνει ένα δώρο στη γιαγιά του για τα γενέθλιά της. Αποφάσισε να της χαρίσει μια Αγία Γραφή. Ήθελε να γράψει κάτι όμορφο σαν αφιέρωση στην πρώτη σελίδα, αλλά δεν ήξερε τι. Έτσι αποφάσισε να γράψει κάτι, που είχε γράψει ένας φίλος του μπαμπά του σ’ ένα βιβλίο που του είχε κάνει δώρο. Άνοιξε το βιβλίο και αντέγραψε τις λέξεις. Η ημέρα των γενεθλίων έφτασε και η γιαγιά άνοιξε το δώρο. Πόσο ευχαριστήθηκε όταν αντίκρισε την Αγία Γραφή! Πιο πολύ όμως χάρηκε για την αφιέρωση: «Με αγάπη από τον συγγραφέα». Χωρίς να το ξέρει ο μικρός εγγονός, είχε γράψει μια μεγάλη αλήθεια. Η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Την έχει γράψει ο Ίδιος ο Ουράνιος Πατέρας μας, εμπνέοντας δικούς Του ανθρώπους, περίπου σαράντα, με το Πνεύμα Του το Άγιο(2 Πέτρου 1:21). Επί 1600 περίπου χρόνια γραφόταν ο Λόγος Του ο Άγιος, για να μας τον δώσει να τον ζήσουμε. Τώρα τον απευθύνει ο Ίδιος ο Συγγραφέας στον καθένα προσωπικά, με άπειρη αγάπη. Είναι μα αγάπη ματωμένη. Γιατί τον ίδιο Του τον Υιό έδωσε για να σφραγίσει με το Άγιο αίμα Του την Διαθήκη την καινούρια με τον άνθρωπο(Πράξεις 20:28). Μέσα στο Λόγο Του βρίσκουμε όλα όσα θέλει ο Κύριός μας να μας πει. Είναι χάρτης, είναι και πυξίδα, είναι και οδηγός μας. Είναι ένα δώρο αγάπης η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Μην τον παραπετάξουμε, μην το αμελήσουμε. Έχει μέσα του τους θησαυρούς της σοφίας και του ελέους του Θεού. Μην αδιαφορήσουμε. Αν αντιμετωπίζουμε τον σατανά μόνο με το Λόγο του Θεού, πάντα με πίστη, θα νικούμε τη «σάρκα»(Ρωμαίους 8:5-9), τον άνθρωπο τον παλιό μέσα μας και θα ζήσουμε τη ζωή του Χριστού, το θέλημα του Πατέρα Θεού.