«Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολήν εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν· και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετύλιξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Και προσηυχήθη ενώπιον του Κυρίου ο Εζεκίας, λέγων, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβείμ, συ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γής· συ έκαμες τον ουρανόν και την γήν· κλίνον, Κύριε, το ους σου και άκουσον· άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ιδέ· και άκουσον τους λόγους του Σενναχειρείμ, όστις απέστειλε τούτον διά να ονειδίση τον ζώντα Θεόν· αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν τα έθνη και τους τόπους αυτών, και έρριψαν εις το πυρ, τους θεούς αυτών· διότι δεν ήσαν θεοί, αλλ’ έργον χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθοι· διά τούτο κατέστρεψαν αυτούς· τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς, δέομαι, εκ της χειρός αυτού· διά να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι συ είσαι Κύριος ο Θεός, ο μόνος. Τότε απέστειλεν Ησαΐας ο υιός του Αμώς προς τον Εζεκίαν, λέγων, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ· Ήκουσα όσα προσηυχήθης εις εμέ κατά του Σενναχειρείμ βασιλέως της Ασσυρίας.» (2 Βασιλέων 19:14-20)

Είχαν πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ τους. Το αγόρι ήταν ζωηρό και ήθελε να βγαίνει. Ο πατριός του ήταν ήσυχος άνθρωπος. Ήθελε όμως να έρθει πιο κοντά με το παιδί. Το πήρε μαζί Του σε μια μικρή εκδρομή μερικών ημερών για ψάρεμα. Το παιδί απεχθανόταν το ψάρεμα και από την πρώτη ημέρα κιόλας βαρέθηκε. Δίσταζε όμως να το πει στον πατριό του. Του έγραψε λοιπόν ένα σημείωμα, όπου του έλεγε ότι είχε βαρεθεί και ότι ήθελε να φύγει. Ο άντρας το είδε και το έβαλε στην τσέπη του. Η εκδρομή συνεχίστηκε για τέσσερις ακόμα μέρες και το παιδί κόντεψε να σκάσει. Επιστρέφοντας, ο γιος παραπονέθηκε στη μητέρα του πως ο πατέρας του τον είχε τελείως αγνοήσει. Και η μητέρα του, του απάντησε: «Μα παιδί μου δεν ξέρει να διαβάζει!». Με τους ανθρώπους έτσι συμβαίνει. Δεν αρκεί να θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί τους, πρέπει να βρεις και τον τρόπο. Με τον Θεό όμως είναι τελείως διαφορετικό. Δεν χρειάζεται να βρούμε ειδικούς τρόπους, ειδικά λόγια. Πηγαίνουμε και Του λέμε ό,τι έχουμε στην καρδιά μας. Είναι ο Μόνος που μας καταλαβαίνει απόλυτα και αμέσως. Γιατί ήδη γνωρίζει τα πάντα για μας. Μας έχει μέσα στην καρδιά Του, μας έχει ζωγραφισμένους στις παλάμες Του. που δεν είναι σαν όλες τις άλλες. Είναι τρυπημένες για τον καθένα μας! Μην τα μπερδεύουμε. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι ανίκανοι και αδύναμοι να μας ακούσουν, να μας βοηθήσουν, ο Κύριος ποτέ!