Ζώντας βασιλικά

0
193

«Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, διά να φοβήσθε πάλιν, αλλ” ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζομεν· Αββά, ο Πατήρ. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, εάν συμπάσχωμεν, διά να γείνωμεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς.» (Ρωμαίους 8:14-18)

«Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος αλλ” υιός· εάν δε υιός, και κληρονόμος του Θεού διά του Χριστού.» (Γαλάτας 4:7)

«ίνα δικαιωθέντες διά της χάριτος εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής.» (Τίτος 3:7)

«Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερόνω εις τον Θεόν και εις τον λόγον της χάριτος αυτού, όστις δύναται να εποικοδομήση και να δώση εις εσάς κληρονομίαν μεταξύ πάντων των ηγιασμένων.» (Πράξεις 20:32)

«διά να ανοίξης τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψωσιν από του σκότους εις το φως και από της εξουσίας του Σατανά προς τον Θεόν, διά να λάβωσιν άφεσιν αμαρτιών και κληρονομίαν μεταξύ των ηγιασμένων διά της εις εμέ πίστεως.» (Πράξεις 26:!8)

Κάποτε, λέει μια παλιά ιστορία, ένας βασιλιάς κακός και φιλόδοξος αποφάσισε να σκοτώσει τον διάδοχο του θρόνου του. Έδωσε το μωρό σ’ έναν υπασπιστή του, ο οποίος με τη σειρά του το παρέδωσε σ’ ένα βοσκό, για να το αφήσει ψηλά στο βουνό και να πεθάνει μέσα στο κρύο. Ο βοσκός όμως και η γυναίκα του λυπήθηκαν το παιδάκι, και καθώς οι ίδιοι δεν είχαν παιδιά, το κράτησαν στην καλύβα τους και το μεγάλωσαν σαν δικό τους. Το αγοράκι ανατράφηκε σαν βοσκός και αγνοώντας τελείως την βασιλική του καταγωγή, θεωρούσε τους χωρικούς εκείνους γονείς του. Όσοι είναι του Χριστού, είναι παιδιά Βασιλιά(1 Ιωάννη 3:1-2, Ιωάννη 1:12, Εφεσίους 1:5, 2:!9) με αιώνια κληρονομιά και άφθαρτο Βασίλειο. Πόσο λυπηρό είναι να ζουν σαν κακομοίρηδες, ενώ θα έπρεπε να συμπεριφέρονται σαν πρίγκιπες! Είμαστε παιδιά ενός Βασιλιά, που έδωσε τη ζωή Του, το αίμα Του(Πράξεις 20:28, 1 Πέτρου 1:18-19) για να μας κάνει δικούς Του. Μας έχει χαρίσει τα πάντα, όχι μόνο όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, αλλά από τώρα μας γεμίζει με τη χαρά Του, την ειρήνη Του, την πλούσια και ζωντανή παρουσία Του, τη δύναμη και την εξουσία Του. Και μας ετοιμάζει αιώνια δόξα στο Παλάτι Του στον Ουρανό. Όσο φτωχά κι αν είναι τα υλικά μας αγαθά εδώ στη γη, είμαστε πλούσιοι, είμαστε πρίγκιπες του Ουρανού, θα είμαστε αιώνια στο πλάι Του, η Νύμφη Του η Εκλεκτή. Η αμαρτίας μας έριξε στα χέρια της φτώχειας, της κακίας, του θανάτου. Μέσα μας υπάρχει ένα δοξασμένο δημιούργημα του Θεού(Εφεσίους 4:24) αρκεί να θελήσουμε με πίστη να πλυθούμε με το αίμα του Ιησού(Εβραίους 9:14, 1 Ιωάννη 1:7, Τίτος 3:5), και να μετανοήσουμε(Πράξεις 17:30, 2:38, Λουκάς 5:32, 13:3,5, Λουκάς 15:17-21), να γίνουμε γνήσια παιδιά Θεού.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ