Ο δικός μας σταυρός

0
203

«Και ενώ αυτός προσηύχετο καταμόνας, ήσαν μετ” αυτού οι μαθηταί, και ηρώτησεν αυτούς λέγων· Τίνα με λέγουσιν οι όχλοι ότι είμαι; οι δε αποκριθέντες είπον· Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι δε ότι ανέστη τις των αρχαίων προφητών. Είπε δε προς αυτούς· Σεις δε τίνα με λέγετε ότι είμαι; και αποκριθείς ο Πέτρος είπε· Τον Χριστόν του Θεού. Ο δε προσέταξεν αυτούς σφοδρώς και παρήγγειλε να μη είπωσιν εις μηδένα τούτο, ειπών ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων, και να θανατωθή και τη τρίτη ημέρα να αναστηθή. Έλεγε δε προς πάντας· Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ” ημέραν και ας με ακολουθή. Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν ομού, ούτος θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος, εάν κερδήση τον κόσμον όλον, εαυτόν δε απολέση ή ζημιωθή; Διότι όστις επαισχυνθή δι” εμέ και τους λόγους μου, διά τούτον ο Υιός του ανθρώπου θέλει επαισχυνθή, όταν έλθη εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των αγίων αγγέλων.» (Λουκάς 9:18-26)

Τι είναι ο σταυρός; Ένα σύμβολο; Ένα στολίδι; Ένα θρησκευτικό έμβλημα; Ένα σημείο αναγνώρισης των πιστών; Ο σταυρός στους Ρωμαϊκούς χρόνους ήταν σχεδιασμένος για θάνατο. Δεν είχε καμιά άλλη χρήση. Σταυρός σημαίνει θάνατος. Τι λοιπόν εννοούσε ο Κύριός μας όταν έλεγε ότι όποιος θέλει να Τον ακολουθήσει πρέπει να σηκώσει το σταυρό του καθημερινά; Φυσικά δεν εννοούσε ότι όλοι πρέπει να σταυρωθούμε πάνω σ΄ ένα ξύλινο σταυρό, όπως Εκείνος. Ο σταυρός στον οποίο αναφερόταν είναι η θανάτωση των επιθυμιών της καρδιάς (Γαλάτας 5:24) μας και η ήσυχη παράδοσή μας στο θέλημα του Πατέρα Θεού. Ο παλιός ο άνθρωπος μέσα μας δεν επιδιορθώνεται, δεν εξωραΐζεται, δεν βελτιώνεται. Είναι γεμάτος αμαρτία(Ρωμαίους 7:14-24) και πρέπει να πεθάνει(2 Κορινθίους 4:10, Κολοσσαείς 3:5). όνο έτσι θα έρθει καινούρια ζωή μέσα μας, η ζωή η άγια και καθαρή, του Ιησού Χριστού. Μόνο έτσι μπορούμε να ζήσουμε λυτρωμένοι και ελευθερωμένοι. Η αμαρτία δεν γιατρεύεται. Η αμαρτία μόνο θανατώνεται. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι πρέπει να σηκώνουμε το σταυρό μας καθημερινά. Καθημερινή να είναι η νέκρωση του παλιού μας εαυτού. Καθημερινά να υπομένουμε τις παρεξηγήσεις, τις συκοφαντίες ή την έλλειψη εκτίμησης από τους άλλους. Μια ιεραπόστολος έγραφε: «Στην αποδοχή βρίσκεται η ειρήνη». Όταν πεθάνεις, τότε μόνο ζεις. Τότε έχεις ειρήνη και ανάπαυση και απέραντη χαρά. Καθώς ξυπνάμε κάθε πρωί και γεμάτοι χαρά και θάρρος σηκώνουμε το φορτίο της ημέρας, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και κάτι άλλο, που μας προσφέρεται κάθε μέρα. Είναι η συνεχής, άφθονη χάρη του Κυρίου μας, που η δύναμή Του φανερώνεται στην αδυναμία μας, και που ποτέ δεν θα μας αφήσει και δεν θα μας εγκαταλείψει. Ο ίδιος μας υπόσχεται ότι μέσα από τη νέκρωσή μας, θα μας ζωοποιήσει.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ