Ένας κόσμος που είναι ενάντιος στο Θεό

0
198

«Γράφω προς εσάς, τεκνία, διότι συνεχωρήθησαν αι αμαρτίαι σας διά το όνομα αυτού. Γράφω προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ” αρχής. Γράφω προς εσάς, νεανίσκοι, διότι ενικήσατε τον πονηρόν. Γράφω προς εσάς, παιδία, διότι εγνωρίσατε τον Πατέρα. Έγραψα προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ” αρχής. Έγραψα προς εσάς, νεανίσκοι, διότι είσθε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν υμίν και ενικήσατε τον πονηρόν. Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ· διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ” είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού· όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα.» (1 Ιωάννη 2:12-17)

«Εγώ περί αυτών παρακαλώ· δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων, τους οποίους μοι έδωκας, διότι ιδικοί σου είναι. Και τα εμά πάντα σα είναι και τα σα εμά, και εδοξάσθην εν αυτοίς. Και δεν είμαι πλέον εν τω κόσμω, αλλ” ούτοι είναι εν τω κόσμω, και εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ άγιε, φύλαξον αυτούς εν τω ονόματί σου, τους οποίους μοι έδωκας, διά να ήναι εν καθώς ημείς. Ότε ήμην μετ” αυτών εν τω κόσμω, εγώ εφύλαττον αυτούς εν τω ονόματί σου· εκείνους τους οποίους μοι έδωκας εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απωλέσθη ειμή ο υιός της απωλείας, διά να πληρωθή η γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς σε, και ταύτα λαλώ εν τω κόσμω διά να έχωσι την χαράν μου πλήρη εν εαυτοίς. Εγώ έδωκα εις αυτούς τον λόγον σου, και ο κόσμος εμίσησεν αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξης αυτούς εκ του πονηρού.» (Ιωάννη 17:9-15)

Ένας αρχαίος δικαστής και δημόσιος κατήγορος, του οποίου τα γραπτά επηρέασαν μερικές φορές τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αμερικής, έκανε την παραπάνω παρατήρηση: Η πλειονότητα των ανθρώπων, σήμερα, θέλουν «κάθε τι που είναι ανώμαλο να γίνει ομαλό», και «κάθε τι που είναι ομαλό να γίνει ανώμαλο». Η Αγία Γραφή έχει πει, πολύ πιο πριν, ότι θα έρθουν μέρες που οι άνθρωποι θα αποκαλούν «το καλό κακό, και το κακό καλό» (Ησαΐας 5:20). Σήμερα πολλά από τα «φιλελεύθερα» πνεύματα βεβαιώνουν, για παράδειγμα, ότι ο παραδοσιακός γάμος δεν είναι παρά ένας απαρχαιωμένος ασφυκτικός ζυγός. Κι όμως, η ένωση ενός άντρα και μιας γυναίκας μέσα στο γάμο που καθιερώθηκε από το Θεό, παραμένει ως ο μοναδικός και θαυμάσιος θεσμός για την άνθιση της σεξουαλικότητας. Ο Θεός μας έχει προειδοποιήσει ότι η κοινωνία μας θα καταντήσει σαν τον άρρωστο απ’ το κεφάλι μέχρι τα πόδια (Ησαΐας 1:2-10). Οι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής είναι τόσο προσανατολισμένοι προς την διαστροφή(Πράξεις 2:40, 2 Τιμοθέου 3:1-5, Ρωμαίους 12:2) της σεξουαλικότητας, τη βία και την αναρχία, που οι ομαλές σχέσεις, ο σεβασμός στους νόμους, και η αξία της ανθρώπινης ζωής βάλλονται και καταστρέφονται από παντού. Από την είσοδο της αμαρτίας στον κόσμο, ο άνθρωπος στάθηκε πάντοτε απέναντι στο Θεό(Κολοσσαείς 1:21, Ιωάννη 3:19-20) και αντιστέκεται στους θεσμούς  που καθιέρωσε ο Δημιουργός με την τέλεια σοφία Του. Οι χριστιανοί οφείλουν να είναι αποχωρισμένοι από κάθε τι που αποτελεί ανυπακοή ή παράβαση στους θείους νόμους. Όταν ο Λόγος του Θεού διακηρύττει: «Μη αγαπάτε τον κόσμο μηδέ τα εν τω κόσμω» (1 Ιωάννη 2:15), καθιστά τους πιστούς προσεκτικούς ενάντια στις επιθυμίες και τις απολαύσεις του κόσμου(1 Ιωάννη 2:16) που έρχονται σε αντίθεση με την αγάπη, την ειρήνη, τη χαρά που βρίσκει κανείς στην παρουσία του Θεού.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ