« Αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχων συμμαρτυρούσαν με εμέ την συνείδησίν μου εν Πνεύματι Αγίω.» (Ρωμαίους 9:1)

«Διότι η συνείδησίς μου δεν με ελέγχει εις ουδέν· πλην με τούτο δεν είμαι δεδικαιωμένος· αλλ’ ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ώστε μη κρίνετε μηδέν προ καιρού, έως αν έλθη ο Κύριος, όστις και θέλει φέρει εις το φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τας βουλάς των καρδιών, και τότε ο έπαινος θέλει γείνει εις έκαστον από του Θεού.» (1 Κορινθίους 4:4-5)

«Εκείνοι δε ακούσαντες, και υπό της συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από των πρεσβυτέρων έως των εσχάτων· και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυνή ισταμένη εν τω μέσω. Ανακύψας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν· Γύναι, που είναι εκείνοι οι κατήγοροί σου; δεν σε κατεδίκασεν ουδείς; Και εκείνη είπεν· Ουδείς, Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν· Ουδέ εγώ σε καταδικάζω· ύπαγε, και εις το εξής μη αμάρτανε.» (Ιωάννη 8:9-11)

«εις τούτο δε εγώ σπουδάζω, εις το να έχω άπταιστον συνείδησιν προς τον Θεόν και προς τους ανθρώπους διαπαντός.» (Πράξεις 24:16)

«διά της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτών συνείδησιν κεκαυτηριασμένην,» (1 Τιμοθέου 4:2)

Κάποιος παρομοίωσε τη συνείδησή μας με ένα ρολόι-ξυπνητήρι. Το σωστό ξυπνητήρι κάνει δυ7ο δουλειές: είναι ήσυχο όσο κοιμόμαστε και κάνει ένα συγκεκριμένο θόρυβο όταν πρέπει να ξυπνήσουμε. Το ίδιο υποτίθεται ότι κάνει και η συνείδησή μας. Λένε ότι πιο μαλακό μαξιλάρι ίναι η ήσυχη συνείδηση. Όταν η συνείδησή μας δεν μας ελέγχει για κάτι κακό, μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχα και ανάλαφροι. Έχετε ακούσει την έκφραση: αυτός δεν έχει πειράξει ούτε μυρμήγκι; Κι όμως, μπορεί μυρμήγκι να μην έχουμε πειράξει, και κακό σε κανέναν να μην έχουμε κάνει, αλλά ποιος μπορεί να μας πει ότι μπροστά στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού είναι καθαρός; (Ιάκωβος 1:22-25). Η συνείδησή μας μπορεί να μην μας ελέγχει, δεν είναι όμως ασφαλές κριτήριο. Αν μέσα στην καρδιά μας έχουμε μίσος για κάποιον, ο Θεός μας λέει ότι είναι σαν να τον σκοτώσαμε. Ακόμα και το να επιθυμήσουμε κάτι του διπλανού μας είναι αμαρτία. Η συνείδησή μας μάλιστα συνηθίζει στην αμαρτία. Όταν κάτι το κάνουμε συχνά, όταν το κάνουν όλοι, δεν μας φαίνεται πια κακό. Όπως το να κλέβουμε την εφορία, με άμεσους ή έμμεσους τρόπους. Άλλωστε ποιος μπορεί να ισχυριστεί πως αγαπάει τον Θεό με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη σκέψη και τη δύναμη; Άρα είμαστε παραβάτες της πρώτης εντολής, πως η συνείδησή μας να είναι καθαρή; Η συνείδησή μας θα είναι καθαρή, όταν ο Χριστός την καθαρίσει με το αίμα Του(1 Ιωάννη 1:7, Εβραίους 9:14) και διώξει τα «νεκρά έργα». Μόνο τότε θα μπορούμε πραγματικά να εμπιστευόμαστε αυτό το θαυμαστό ξυπνητήρι, που ο Ίδιος ο Θεός έχει βάλλει μέσα μας, για να χτυπάει και να μας ειδοποιεί κάθε φορά που πάμε να κάνουμε κάτι που δεν το θέλει ο Θεός.