Τι είναι τα Χριστούγεννα

0
132

«Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήσθη Πνεύματος Αγίου και προεφήτευσε, λέγων· Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επεσκέφθη και έκαμε λύτρωσιν εις τον λαόν αυτού, και ανήγειρεν εις ημάς κέρας σωτηρίας εν τω οίκω Δαβίδ του δούλου αυτού, καθώς ελάλησε διά στόματος των αγίων, των απ” αιώνος προφητών αυτού, σωτηρίαν εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς, διά να εκπληρώση το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών και να ενθυμηθή την αγίαν διαθήκην αυτού, τον όρκον, τον οποίον ώμοσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών, ότι θέλει δώσει εις ημάς να ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύωμεν αυτόν αφόβως εν οσιότητι και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσας τας ημέρας της ζωής ημών. Και συ, παιδίον, προφήτης του Υψίστου θέλεις ονομασθή. Διότι θέλεις προπορευθή προ προσώπου του Κυρίου εις το να ετοιμάσης τας οδούς αυτού, εις το να δώσης γνώσιν σωτηρίας εις τον λαόν αυτού διά της αφέσεως των αμαρτιών αυτών διά σπλάγχνα ελέους του Θεού ημών με τα οποία επεσκέφθη ημάς ανατολή εξ ύψους, διά να φωτίση τους καθημένους εν σκότει και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνη τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Το δε παιδίον ηύξανε και εδυναμούτο κατά το πνεύμα, και ήτο εν ταις ερήμοις έως της ημέρας καθ” ην έμελλε να αναδειχθή προς τον Ισραήλ.» (Λουκάς 1:67-80)

Ένας τηλεπαρουσιαστής περπατούσε στους δρόμους του Τόκυο κοντά στα Χριστούγεννα. Ακριβώς όπως στην Αμερική και στις μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, τα ψώνια των Χριστουγέννων είναι μια μεγάλη εμπορική επιχείρηση και στην Ιαπωνία. Ο δημοσιογράφος σταμάτησε μια νεαρή γυναίκα στην άκρη στο πεζοδρόμιο και τη ρώτησε: «Μπορείτε να μας πείτε, ποιο είναι το νόημα των Χριστουγέννων;» Χαμογέλασε κάπως αμήχανα και απάντησε διστακτικά: «Δεν ξέρω, η μέρα που πέθανε ο Χριστός μήπως;». Πάλι καλά που σκέφθηκε κάτι σχετικό με το Χριστό η κυρία αυτή. Γιατί υπάρχουν άλλοι που ασχολούνται μόνο με τα ψώνια, τα στολίδια, τα δώρα, το ¨κλίμα» της εποχής, και ξεχνούν τελείως το Πρόσωπο, για το οποίο είναι η μέρα αυτή. Το ότι γεννήθηκε ο Χριστός στη γη μας δεν είναι ένα απλό γεγονός, μια γιορτή, μια ημερομηνία. Είναι το γεγονός της έλευσης του Σωτήρα μας στη γη. Ανοίχτηκε οδός σωτηρίας για την ψυχή μας την ταλαιπωρημένη και αλυσοδεμένη από την αμαρτία σε σκοτάδια αιώνια. Γεννήθηκε στη φάτνη ο Κύριος του Σύμπαντος, που δι’ Αυτού εκτίσθηκαν τα πάντα, γη και ουρανοί(Ιωάννη 1:1-2). Άνοιξε ο Θεός τα σπλάχνα Του και έστειλε στη γη μας τον Μονογενή Υιό Του. Να γεννηθεί σ’ ένα φτωχό, άσημο μέρος, που όμως το είχαν προφητέψει οι Προφήτες από χρόνια. Όσοι ήξεραν το περίμεναν. Και θαύμασαν.  Έλαμψε φως στο σκοτάδι μας(Ιωάννη 1:9). Κηρύχτηκε απελευθέρωση σε μας, τους δέσμιους της αμαρτίας(Κολοσσαείς 1:13, Πράξεις 26:18, Ρωμαίους 6:18,22, 7:14-25). Αυτό το νεογέννητο ήρθε να μας φέρει από το θάνατο στη ζωή! Να μας χαρίσει ζωή αιώνια(1 Ιωάννη 2:25, 5:13, 1 Τιμοθέου 6:12,19, Ιωάννη 6:47). Γεννήθηκε για να πεθάνει. Ο Σωτήρας μας Χριστός γεννήθηκε για να δώσει τη ζωή Του για μας πάνω στο Σταυρό!(Ησαΐας 53:1-12).

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ