Προσωπική απόφαση

0
131

«Μισούσι τον ελέγχοντα εν τη πύλη και βδελύττονται τον λαλούντα εν ευθύτητι. Όθεν, επειδή καταθλίβετε τον πτωχόν και λαμβάνετε απ” αυτού φόρον σίτου, αν και ωκοδομήσατε οίκους λαξευτούς, δεν θέλετε όμως κατοικήσει εν αυτοίς· αν και εφυτεύσατε αμπελώνας επιθυμητούς, δεν θέλετε όμως πίει τον οίνον αυτών. Διότι γνωρίζω τας πολλάς ασεβείας σας και τας ισχυράς αμαρτίας σας οίτινες καταθλίβετε τον δίκαιον, δωροδοκείσθε και καταδυναστεύετε τους πτωχούς εν τη πύλη. Διά τούτο ο συνετός θέλει σιωπά εν τω καιρώ εκείνω· διότι είναι καιρός κακός. Εκζητήσατε το καλόν και ουχί το κακόν, διά να ζήσητε· και ούτω Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θέλει είσθαι μεθ” υμών, καθώς είπετε. Μισείτε το κακόν και αγαπάτε το καλόν και αποκαταστήσατε την κρίσιν εν τη πύλη· ίσως ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων ελεήση το υπόλοιπον του Ιωσήφ. Διά τούτο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος, λέγει ούτως· Οδυρμός εν πάσαις ταις πλατείαις· και εν πάσαις ταις οδοίς θέλουσι λέγει, Ουαί, ουαί· και θέλουσι κράζει τον γεωργόν εις πένθος και τους επιτηδείους θρηνωδούς εις οδυρμόν. Και εν πάσαις ταις αμπέλοις οδυρμός· διότι θέλω περάσει διά μέσου σου, λέγει Κύριος. Ουαί εις τους επιθυμούντας την ημέραν του Κυρίου· προς τι θέλει είσθαι αύτη διά σας; η ημέρα του Κυρίου είναι σκότος και ουχί φως. Είναι ως εάν έφευγεν άνθρωπος απ” έμπροσθεν λέοντος και άρκτος απήντα αυτόν, ή ως εάν εισήρχετο εις οίκον και επιστηρίξαντα την χείρα αυτού εις τον τοίχον, εδάγκανεν αυτόν όφις. Δεν θέλει είσθαι σκότος η ημέρα του Κυρίου και ουχί φως; μάλιστα ζόφος και φέγγος μη έχουσα;» (Αμώς 5:10-20)

Όταν ο πρώην Πρόεδρος των Η.Π.Α. Ρόναλντ Ρήγκαν ήταν μικρό παιδάκι, η θεία του τον πήγε σε ένα υποδηματοποιείο για να αγοράσει παπούτσια. Ο τσαγκάρης ρώτησε τον μικρό πως ήθελε να είναι οι μύτες των παπουτσιών, στρογγυλές ή τετράγωνες. Ο μικρός Ρόναλντ δεν μπορούσε να αποφασίσει. Έδωσαν την παραγγελία και έφυγαν. Όταν πήγε όλος χαρά να πάρει τα καινούρια του παπουτσάκια, διαπίστωσε με έκπληξη ότι το ένα παπούτσι είχε στρογγυλή μύτη και το άλλο τετράγωνη. Μετά από χρόνια είπε: «Έκανα τότε μια διαπίστωση, ότι αν δεν πάρεις τις δικές σου αποφάσεις, κάποιος άλλος θα το κάνει για λογαριασμό σου». Υπάρχει κάτι πολύ πιο σοβαρό από τις … μύτες των παπουτσιών μας. Η στάση που θα κρατήσουμε μπροστά στον Ιησού Χριστό είναι εντελώς προσωπικό θέμα. Η απόφασή μας αυτή θα επηρεάσει όλη μας τη ζωή εδώ στη γη, αλλά και όλο μας το μέλλον στην αιωνιότητα. Θα δώσουμε λόγο για τον εαυτό μας, για τις επιλογές μας, για το πώς ζήσαμε στη ζωή αυτή, μπροστά στο θρόνο του Θεού. Οι άλλοι δεν παίζουν κανένα ρόλο σ’ αυτή την υπόθεση. Είναι δική μας η απόφαση και η επιλογή. Αν θέλουμε ο Θεός να είναι μαζί μας, πρέπει να περπατήσουμε στο δικό Του το δρόμο. Ο δρόμος ο μοναδικός για τον Ουρανό είναι ο Ιησούς Χριστός. Το είπε ο ίδιος (Ιωάννη 14:6). Αν μέσα στη συνείδησή μας βαραίνει το τι θα πει ο κόσμος, πως θα το πάρουν, πως θα μας αντιμετωπίσουν αν αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό, τότε, ας το ξέρουμε, δεν έχει καμία θέση ο Χριστός στην καρδιά μας. Πρέπει η απόφασή μας να είναι ξεκάθαρη και απόλυτη. Ανάμεικτη ζωή, και Χριστός, και κόσμος, δεν γίνεται!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ