«Και περιήρχετο ο Ιησούς τας πόλεις πάσας και τας κώμας, διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύττων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν εν τω λαώ. Ιδών δε τους όχλους, εσπλαγχνίσθη δι’ αυτούς, διότι ήσαν εκλελυμένοι και εσκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Τότε λέγει προς τους μαθητάς αυτού· Ο μεν θερισμός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι· παρακαλέσατε λοιπόν τον κύριον του θερισμού, διά να αποστείλη εργάτας εις τον θερισμόν αυτού.» (Ματθαίος 9:35-37)

Προς το τέλος του 19ου αιώνα ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Both, τον ιδρυτή του Στρατού της Σωτηρίας: «Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σας;» Ο προχωρημένης πλέον ηλικίας πιστός χριστιανός, με δάκρυα στα μάτια του απάντησε: «Το μυστικό είναι πολύ απλό. Από την ημέρα που έβαλα μέσα στην καρδιά μου τους φτωχούς του Λονδίνου, και το όραμα του τι μπορούσε ο Ιησούς Χριστός να κάνει με αυτούς, αποφάσισα μέσα μου ότι ο Θεός θα είχε πια δικό Του ολόκληρο το στρατηγό Both!». Έδωσε ολόκληρο τον εαυτό του στον Θεό και στην υπηρεσία των φτωχών του Λονδίνου, για να τους φέρει το μήνυμα της Σωτηρίας από την αμαρτία και της χαράς του Χριστού! Και ο Θεός τον ευλόγησε, τον ευόδωσε, του χάρισε άφθονο καρπό, για τη δόξα Του! Υπάρχει πάντα μεγάλη ανάγκη γύρω μας, δίπλα μας, πολύ κοντά μας, οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό που σώζει, που ελευθερώνει, που λυτρώνει! Ποιος θα τους πει, ποιος θα τους πει ποιος θα τους δείξει, ποιος θα τους οδηγήσει; Απλές καρδιές χρειάζεται ο Θεός για να τις χρησιμοποιήσει για τα σχέδιά Του. Έχει θαυμαστούς τρόπους και ξέρει να μας δείξει πώς να πλησιάσουμε τις ψυχές που διψούν για την αλήθειά Του και τη Σωτηρία Του. Μα θέλει προηγουμένως να Του παραχωρήσουμε ολόκληρο τον εαυτό μας, αφήνοντας πίσω τις προσωπικές επιδιώξεις μας και τις επίγειες επιθυμίες μας. Να Του δώσουμε την καρδιά μας, τη σκέψη μας, το χρόνο μας, την όποια δύναμη και υγεία μας. Όλα στην υπηρεσία Του. Κι ας είμαστε άνθρωποι συνηθισμένοι, αδύναμοι, Εκείνος θα ευλογήσει με αφθονία! Το έργο θα είναι δικό Του και όχι δικό μας. Και οι ψυχές είναι δικές Του, όχι δικές μας. Και εμείς θα ανήκουμε σ’ Αυτόν, και όχι στον εαυτό μας!