«Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να μη αμαρτήσητε. Και εάν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον· και αυτός είναι ιλασμός περί των αμαρτιών ημών, και ουχί μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και εν τούτω γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάττωμεν. Όστις λέγει, Εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάττει, ψεύστης είναι, και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει· όστις όμως φυλάττη τον λόγον αυτού, αληθώς εν τούτω η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτω γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτώ. Όστις λέγει ότι μένει εν αυτώ χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατή. Αδελφοί, δεν σας γράφω εντολήν νέαν, αλλ’ εντολήν παλαιάν, την οποίαν είχετε απ’ αρχής· η εντολή η παλαιά είναι ο λόγος, τον οποίον ηκούσατε απ’ αρχής. Πάλιν εντολήν νέαν σας γράφω, το οποίον είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται και το φως το αληθινόν ήδη φέγγει. Όστις λέγει ότι είναι εν τω φωτί και μισεί τον αδελφόν αυτού, εν τω σκότει είναι έως τώρα. Όστις αγαπά τον αδελφόν αυτού εν τω φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτώ δεν είναι· όστις όμως μισεί τον αδελφόν αυτού εν τω σκότει είναι και εν τω σκότει περιπατεί και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Γράφω προς εσάς, τεκνία, διότι συνεχωρήθησαν αι αμαρτίαι σας διά το όνομα αυτού. Γράφω προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ’ αρχής. Γράφω προς εσάς, νεανίσκοι, διότι ενικήσατε τον πονηρόν. Γράφω προς εσάς, παιδία, διότι εγνωρίσατε τον Πατέρα. Έγραψα προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ’ αρχής. Έγραψα προς εσάς, νεανίσκοι, διότι είσθε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν υμίν και ενικήσατε τον πονηρόν. Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ· διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ’ είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού· όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα.» (1 Ιωάννη 2:1-17)

Διάβασα για ένα τιμημένο με Νόμπελ λογοτεχνίας συγγραφέα, άνθρωπο δοκιμασμένο και αξιόπιστο. Επαναστάτη στην ψυχή και στο πνεύμα, που αγωνίστηκε με πάθος για τις ιδέες του. Μερικές δεκαετίες πριν κοίταζε το λαό του και τον καμάρωνε, δυναμικό και ενθουσιώδη. Σήμερα όμως…; «Βλέπω το λαό μου σήμερα και απορώ… Γι΄ αυτούς αγωνιστήκαμε;» μονολογεί με ευθύτητα. Εκφυλισμός, αδιαφορία, ισοπέδωση αξιών και ιδανικών. Παρόμοια λόγια, μήπως δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε από το στόμα του Ιησού μας Χριστού, καθώς κοίταζε τους πιστούς των ημερών μας; «Γι’ αυτούς πέθανα  στο Σταυρό; Γι’ αυτούς θυσιάστηκα, που λένε πως μ’ αγαπούν, μα ζουν και πορεύονται για τον εαυτό τους, για την ευχαρίστησή τους;». Οι πιστοί των ημερών μας, των ημερών του Τέλους, είναι όλο και περισσότερο διαποτισμένοι από το φρόνημα του κόσμου, από το φρόνημα της «σαρκός» (Ρωμαίους 8:5-9), από το πνεύμα του κόσμου. Κοσμική νοοτροπία, κοσμικό φέρσιμο, κι όπως περιγράφει ο Ιωάννης στις επιστολές του, διάχυτη «η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου». Ζουν για τον εαυτό τους, αντί «γι’ Αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη του» (2 Κορινθίους 5:15). Το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει να αγωνιστούμε ενάντια σ΄ αυτό το ρεύμα του συμβιβασμού(Ρωμαίους 12:2) και της αλλοτρίωσης. Να ζήσουμε «δικαίως και ευσεβώς», να τιμήσουμε τη θυσία του Χριστού του Κυρίου μας και να απολαύσουμε τη μεγάλη σωτηρία που μας χάρισε(Εφεσίους 2:8, Πράξεις 2:47, Τίτος 3:5, 2 Τιμοθέου 1:9). Να απολαύσουμε την αιώνια ζωή(1 Τιμοθέου 6:12,19, 1 Ιωάννη 5:13, 2:25, Ιωάννη 6:47).