Πιστεύω, σημαίνει εμπιστεύομαι το Θεό

0
232

«Είπον λοιπόν προς αυτόν· Τι να κάμωμεν, διά να εργαζώμεθα τα έργα του Θεού; Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς· Τούτο είναι το έργον του Θεού, να πιστεύσητε εις τούτον, τον οποίον εκείνος απέστειλε.» (Ιωάννη 6:28-29)

«Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατέ ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας· μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημέν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί· ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι· και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις διά Ιησού Χριστού, διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού διά της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις.» (Εφεσίους 2:1-9)

Ρώτησαν τον Ιησού: «Τι θα πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού;». Κι Αυτός απάντησε: «Το έργο του Θεού είναι τούτο: να πιστέψετε εις τούτον, τον οποίο Εκείνος απέστειλε». Έτσι, το μόνο πράγμα που απαιτείται από μας για να είμαστε αρεστοί στο Θεό, είναι να δεχτούμε στην καρδιά μας(Ιωάννη 1:11-12), τον Ιησού Χριστό. Δεν πρόκειται για το αν κάνουμε καλά έργα, ή εκτελούμε τους τελετουργικούς τύπους, ούτε και για το αν ακολουθούμε μια ηθική πορεία για ν’ αποκτήσουμε την εύνοιά Του. Η πίστη γεννιέται από μια στάση εμπιστοσύνης στο Θεό που μας μιλάει: «Άρα η πίστη είναι εξ ακοής, η δε ακοή δια του λόγου του Θεού» (Ρωμαίους 10:17). Και η πίστη έχει σαν αποτέλεσμα να μας κάνει να γνωρίσουμε μια αληθινή σχέση μαζί Του(Ιωάννη 17:3, Γαλάτας 4:8-9, 1 Ιωάννη 2:13-14)με βάση μια ολοκληρωτική αποδοχή του λόγου Του. Όποιος δέχεται το Λόγο Του. Όποιος δέχεται το Λόγο Του βρίσκει σ’ αυτόν μια απάντηση στις ανάγκες του. Δεν μπορούμε να σας αναγκάσουμε να πιστέψετε. Σας ενθαρρύνουμε όμως να ζητήσετε απ’ το Θεό να σας δείξει τα εμπόδια που σας εμποδίζουν να πιστέψετε. Ίσως να είναι η γοητεία των χρημάτων, ή η επιθυμία της επιτυχίας, ή η επιδίωξη της δύναμης, ή ακόμα η αναζήτηση των απολαύσεων. Αφιερώστε χρόνο για το Θεό. Δώστε χρόνο για να ηρεμήσετε και να μελετήσετε την Αγία Γραφή σας. Δεχτείτε το μήνυμά της σαν να ακούγατε τα λόγια ενός φίλου. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να καταλάβετε όλα όσα διαβάζετε, συνεχίστε να διαβάζετε ζητώντας από το Θεό να σας φωτίσει. Η μελέτη της Βίβλου είναι η αρχή ενός διαλόγου με Εκείνον ο Οποίος, μέσα από τη μελέτη σας, σας μιλάει και σας προσκαλεί να προσευχηθείτε σ’ Αυτόν. Κι όταν, μέσα στην καρδιά σας, γεννηθούν οι πρώτες λέξεις προσευχής, ακόμα και δειλές, προφέρετέ τις στο Θεό. Ο Θεός είναι Αυτός που ακούει την προσευχή (Ψαλμός 65:2).

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ