«Και θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν νέαν, και πνεύμα νέον θέλω εμβάλει εν υμίν, και αποσπάσας την λιθίνην καρδίαν από της σαρκός σας θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν σαρκίνην. Και θέλω εμβάλει εν υμίν το Πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατήτε εν τοις διατάγμασί μου και να φυλάττητε τας κρίσεις μου και να εκτελήτε αυτάς.» (Ιεζεκιήλ 36:26-27)

«Τίνι τρόπω θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού; φυλάττων τους λόγους σου.» (Ψαλμός 119:9)

«Ο δε δίκαιος θέλει κρατεί την οδόν αυτού, και ο καθαρός τας χείρας θέλει επαυξήσει την δύναμιν αυτού.» (Ιώβ 17:9)

«εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ’ αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας.» (1 Ιωάννη 1:7)

«πόσω μάλλον το αίμα του Χριστού, όστις διά του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει την συνείδησίν σας από νεκρών έργων εις το να λατρεύητε τον ζώντα Θεόν;» (Εβραίους 9:14)

«Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας.» (1 Ιωάννη 1:9)

Η ηθική καθαρότητα δεν έχει ένα πολύ καλό τύπο σήμερα. Ίσως να φοβόμαστε μάλιστα ότι οδηγεί και στην υποκρισία. Είναι τόσο εύκολο να παίζει κανείς ένα ρόλο! Σ’ αυτό το θέμα, ο Ιησούς είχε πολύ αυστηρά λόγια να πει στη θρησκευτική ομάδα των Φαρισαίων που έδιναν μεγάλη βαρύτητα σε μια καθαρότητα εξωτερική και νομικίστικη. «Καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουσιν εξ αρπαγής και ακρασίας» (Ματθαίος 23:25). Είναι πολύ διαφορετική η καθαρότητα που επιθυμεί ο Θεός. Είναι πρώτα απ’ όλα, η καθαρότητα της καρδιάς, των προθέσεων, των ελατηρίων. Δεν συναισθανόμαστε, αλήθεια, ότι τα ελατήριά μας μερικές φορές είναι θολά και οι προθέσεις μας αμφίβολες; Σίγουρα, πως θα μπορέσουμε όμως να καθαριστούμε σε βάθος; Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας, αλλά αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, μπορεί να το κάνει ο Θεός. Καθαρίζει και εξαγνίζει την καρδιά μας όταν δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό σαν Σωτήρα μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο! Ο Θεός έχει καθαρίσει τη ζωή μας διαμέσου της πίστης (Πράξεις 15:9). Από τότε μπορεί όλη η ζωή μας να είναι σε αρμονία με αυτή την καθαρότητα του Θεού. Η Αγία Γραφή μιλάει για μια καρδιά καθαρή: μια καρδιά που δεν επιδιώκει αμφίβολους σκοπούς, αλλά άγιους στόχους, κατευθυνόμενους από τον Κύριο, και εμάς αποβλέποντας προς Εκείνον. Φίλοι χριστιανοί, ο Θεός μας έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα Του(Πράξεις 2:38, Εφεσίους 1:13-14, 1 Κορινθίους 3:16-17, 6:19, 2 Κορινθίους 6:16), που μας οδηγεί (Γαλάτας 5:18) σ’ αυτό το δρόμο της αγιότητας (1 Θεσσαλονικείς 4:3, 1 Πέτρου 1:15-16). Όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή και προσευχόμαστε, το τάδε εδάφιο μας κάνει εντύπωση, η τάδε σκέψη μας έρχεται στο μυαλό. Ας μην είμαστε απαθείς σ’ αυτές τις προτροπές, αλλά ας επιδιώκουμε «τον αγιασμό, χωρίς του οποίου κανείς δεν θα δει το Θεό» (Εβραίους 12:14, Ματθαίος 5:8, 1 Ιωάννη 3:2-3).