Πιστεύω στη θεότητα του Ιησού

0
167

«Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν· και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος.» (1 Ιωάννη 5:20)

«Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους, διά να ποιμαίνητε την εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε διά του ιδίου αυτού αίματος.» (Πράξεις 20:28)

«Είπε προς αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω· Πριν γείνη ο Αβραάμ, εγώ είμαι.» (Ιωάννη 8:58)

«Ότι εάν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή·» (Ρωμαίους 10:9)

«των οποίων είναι οι πατέρες, και εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός το κατά σάρκα, ο ων επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν.» (Ρωμαίους 9:5)

«Συμεών Πέτρος, δούλος και απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστιν εις την δικαιοσύνην του Θεού ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού·» (2 Πέτρου 1:1)

«Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα· ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη.» (1 Τιμοθέου 3:16)

«προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.» (Τίτος 2:13)

«Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ. Πάντα δι” αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν.» (Ιωάννη 1:1-3)

Ο Ιησούς συχνά μιλούσε για τον εαυτό Του με απόλυτους όρους. Μπορούσε να λέει: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψήσει πώποτε». «Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνει, θέλει ζήσει». «Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα» (Ιωάννη 1:35, 11:25, 1:30). Αυτές οι διακηρύξεις του Ιησού είναι ακόμα πιο εκπληκτικές αν λάβουμε υπόψη μας πόσο ταπεινός και πόσο απόλυτα ισορροπημένος ήταν. Ήταν ένας άνθρωπος του καλού, με απόλυτη ηθική αγιότητα και αγνότητα. Μπροστά σε κείνους που Τον μισούσαν, βεβαίωνε ότι ήταν αναμάρτητος, χωρίς εκείνοι να μπορούν να Του αντιμιλήσουν. Τόσο οι φίλοι Του όσο και οι εχθροί Του μαρτυρούσαν για την τελειότητά Του. Αναφέροντας τα λόγια του προφήτη Ησαΐα, ο απόστολος Πέτρος, λόγου χάρη, επιμένει για το γεγονός ότι ο Χριστός δεν διέπραξε καμία αμαρτία (1 Πέτρου 2:21-23). Ο Ιησούς διακηρύττει ότι είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Έχει λοιπόν όλο το δικαίωμα να απολαμβάνει τις τιμές που ανήκουν στο Θεό τον Πατέρα Του. Βεβαιώνει ότι είναι ένα με τον Πατέρα. Αποδέχεται τη λατρεία του Θωμά, ενώ ταυτόχρονα επικρίνει ένα νεαρό που Τον θεωρεί απλά σαν ένα κοινό άνθρωπο, όσο καλός κι αν είναι αυτός. Και οι πράξεις Του, όμως, αποδεικνύουν ότι είναι Θεός. Ανασταίνει νεκρούς, θεραπεύει τους λεπρούς, συγχωρεί τους αμαρτωλούς. Ταΐζει τα πλήθη. Εμφανιζόμενος αναστημένος στους δικούς Του, τους πείθει ότι είναι ζωντανός αιώνιο. Τέλος, με το να τους στείλει το Άγιο Πνεύμα, απέδειξε ότι ήταν δοξασμένος στα δεξιά του Πατέρα. Εσύ, αγαπητέ μου, έχεις αυτή την εσωτερική πεποίθηση ότι «ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, αυτός ο ίδιος ο αληθινός Θεός»;

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ