«Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών; δεν είναι εδώ, αλλ’ ανέστη·» (Λουκάς 24:5-6)

«Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν τοις ουρανοίς δι’ ημάς, οίτινες με την δύναμιν του Θεού φυλαττόμεθα διά της πίστεως, εις σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθή εν τω εσχάτω καιρώ· διά το οποίον αγαλλιάσθε, αν και τώρα ολίγον, εάν χρειασθή, λυπηθήτε εν διαφόροις πειρασμοίς, ίνα η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φθειρόμενον διά πυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθή εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθή ο Ιησούς Χριστός,» (1 Πέτρου 1:3-7)

Ο Κύριος αναστήθηκε. Ναι, είναι αλήθεια! Είναι η φωνή της νίκης το πρωινό του Πάσχα, μετά από όλη αυτή την θλίψη των προηγούμενων ημερών. Ο τάφος είναι άδειος! Σ’ αυτή τη γη ο θάνατος έχει πάντα τον τελευταίο λόγο  και αυτόν ακριβώς είναι που θέλουμε να αποφύγουμε, να τον διώξουμε μακριά, βαθιά στο μέλλον. Θέλουμε να ζήσουμε και να χαρούμε τη ζωή. Αλλά πως! Και με ποιο σκοπό; Για πολλούς ο σκοπός της ζωής τους, έστω και χωρίς να το ομολογούν καθαρά, είναι «ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε» (1 Κορινθίους 15:32). Ο Ιησούς Χριστός ήρθε ακριβώς για να μας οδηγήσει πέρα από το θάνατο, να μας χαρίσει ζωή άφθονη, αιώνια. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε το κενό της ζωής μας χωρίς Αυτόν! Το να ζητήσουμε το Χριστό στη ζωή μας, σημαίνει να πεθάνει ο εγωισμός μας, το θέλω το δικό μας, ο εαυτός μας ολόκληρος. Ακριβώς για να αναστηθεί ο καινούριος, ο πνευματικός άνθρωπος μέσα μας. Σταυρός και Ανάσταση. Μια μέρα, ένα πλοίο στον ωκεανό βρέθηκε σε μεγάλη τρικυμία. Όλοι κάνανε προσευχές γεμάτοι αγωνία, εκτός από μια μεσήλικη κυρία. Σαν την ρώτησαν γιατί δεν ανησυχούσε , απάντησε: «Έχω δυο κόρες. Η μια είναι στον Ουρανό με τον Κύριο και η άλλη στη Νέα Υόρκη. Εάν το ταξίδι μας πάει καλά, θα συναντήσω τη μια κόρη στη Νέα Υόρκη. Σαν πάλι βουλιάξουμε, θα συναντήσω της άλλη στον Ουρανό!». Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό το Σωτήρα μας!