Το αίμα του Αμνού

0
230

«Καθαρίσθητε λοιπόν από της παλαιάς ζύμης, διά να ήσθε νέον φύραμα, καθώς είσθε άζυμοι. Διότι το πάσχα ημών εθυσιάσθη υπέρ ημών, ο Χριστός· ώστε ας εορτάζωμεν ουχί με ζύμην παλαιάν, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινείας και αληθείας.» (1 Κορινθίους 5:7-8).

Σύμφωνα με τον ιστορικό Ιώσηπο κάθε παραμονή του Πάσχα περίπου 250000 πρόβατα εσφαγιάζοντο στο ναό της Ιερουσαλήμ από 600 ιερείς. Αντιστοιχούσε ένα πρόβατο ανά δέκα άτομα. Το αίμα έρεε από την ανατολική πλευρά του τείχους του Ναού και χυνόταν στον χείμαρρο των Κέδρων, που τα νερά του για πολλές μέρες ήταν κατακόκκινα, ενθύμηση της αμαρτίας, αλλά και της σωτηρίας. Ο πασχαλινός αμνός, σύμφωνα με τις εντολές που ο ίδιος ο Θεός τους είχε δώσει μέσω του Μωυσή, έπρεπε να είναι άμωμος και άσπιλος χωρίς κανένα ελάττωμα(Έξοδος 12). Το αίμα του στους δυο παραστάτες και στο ανώφλι της πόρτας θα προστάτευε όσους ήταν μέσα στο σπίτι από την πληγή του θανάτου. Οι Ιουδαίοι με σέβας και ευλάβεια τηρούσαν το Πάσχα και τη θυσία του αμνού, κάθε χρόνο. Μα «αδύνατον αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες» (Εβραίους 10:4). Η καρδιά του ανθρώπου(Μάρκος 7:21-23) έμενε πάλι βρώμικη, σαν πρώτα.  Έπρεπε να έρθει ο Αμνός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο άμωμος και άσπιλος(1 Πέτρου 1:19), με το δικό Του το αίμα να πλύνει την αμαρτία μας, να καθαρίσει την καρδιά μας(1 Ιωάννη 1:7, Εβραίους 9:14). Να αποκτήσει έτσι ένα λαό καινούριο(Πράξεις 2:47, 20:28), τους πιστούς Του, τους λυτρωμένους Του(1 Πέτρου 1:18-19), την εκλεκτή Του Νύμφη, την Εκκλησία Του, που κι αυτή είναι αγία και άμωμη(Εφεσίους 5:27), όπως ο Κύριός της. Αυτό είναι το Πάσχα για μας! Η σωτηρία μας κόστισε το Αίμα του Αμνού  του Θεού, του Μονογενούς Υιού Του. Ο Αρχιερέας μας μπήκε στα Άγια των Αγίων, στους Ουρανούς, με το ίδιο Του το Αίμα , και «σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι’ Αυτού, ζων πάντοτε δια να μεσιτεύει υπέρ πάντων»(Εβραίους 7:25).

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ