Η ηθική ελευθερία έχει νόημα, μόνο όταν μπορείς να διαλέξεις!

0
354

«Και ημείς είδομεν και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν Σωτήρα του κόσμου. Όστις ομολογήση ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτώ και αυτός εν τω Θεώ. Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς. Ο Θεός είναι αγάπη, και όστις μένει εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ. Εν τούτω είναι τετελειωμένη η αγάπη μεθ” ημών, διά να έχωμεν παρρησίαν εν τη ημέρα της κρίσεως, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και ημείς είμεθα εν τω κόσμω τούτω. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ” η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον, διότι ο φόβος έχει κόλασιν· και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Ημείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς.» (1 Ιωάννη 4:14-19)

«Όστις πιστεύει εις αυτόν δεν κρίνεται, όστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη κεκριμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αύτη είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φώς· διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας, όστις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, διά να μη ελεγχθώσι τα έργα αυτού· όστις όμως πράττει την αλήθειαν, έρχεται εις το φως, διά να φανερωθώσι τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεόν.» (Ιωάννη 3:18-21)

Μια κοπέλα είχε έντονες υπαρξιακές αναζητήσεις και ανάμεσα στις διάφορες κατευθύνσεις, στράφηκε και στην Αγία Γραφή. Όσο καλά κι αν τις φαίνονταν αυτά που έγραφε όμως, βασανιζόταν από κάποια ερωτηματικά. «Γιατί ο Θεός να με βάζει να διαλέξω μεταξύ Αυτού και του διαβόλου; Γιατί παραθέτει μπροστά μου δυο λύσεις; Γιατί να μην έχει φτιάξει μόνο μια επιλογή: το να Τον ακολουθούμε χωρίς εναλλακτικές λύσεις; Ή έστω να έφτιαχνε έτσι τις καταβολές μας, ώστε τυφλά να στρεφόμαστε σ’ Εκείνον; Τώρα, έτσι όπως μας έπλασε και όρισε τις δυνάμεις τις πνευματικές, είμαστε δέσμιοι της δικής μας απόφασης». Αυτά και άλλα παρόμοια την κατέτρωγαν, μα ήταν ειλικρινής ψυχή και ο Κύριος έφερε κοντά της έναν πιστό άνθρωπο να της εξηγήσει. «Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να αποφασίσει αν θα πάρει την πλατιά οδό της απώλειας ή τη στενή της δικαιοσύνης(Ματθαίος 7:13-14). Γιατί αυτή η επιλογή; Μα γιατί ο Θεός δεν είχε την πρόθεση να φτιάξει ανθρώπους – ρομποτάκια, «προγραμματισμένους» όπως είναι τα ζώα. Ο Θεός δεν θα δοξάζεται έτσι. Αντίθετα, όταν μια καρδιά διαλέξει να ζήσει για τον Θεό και από τον Θεό μέσα στην ελευθερία που έχει, αυτό δοξάζει τον Θεό μας». Όποιος καλεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, Τον αναγνωρίζει σαν το μοναδικό καλό μαργαριτάρι, δίπλα σε δεκάδες άλλα κίβδηλα.  Ο Θεός μας χάρισε βούληση για να Του την παραδώσουμε και να δοξάζεται έτσι το όνομά Του και η δικαιοσύνη Του. Τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο, το δημιούργημά Του, που του χάρισε την ηθική ελευθερία της σκέψης και της επιλογής γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο: για να Τον θελήσει και να Τον ζητήσει με όλη του την καρδιά.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ