Μόνο το Αίμα!

0
192

«Διά τούτο και ημείς, αφ” ης ημέρας ηκούσαμεν, δεν παύομεν προσευχόμενοι διά σας και δεόμενοι να εμπλησθήτε από της επιγνώσεως του θελήματος αυτού μετά πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως, διά να περιπατήσητε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργον αγαθόν και αυξανόμενοι εις την επίγνωσιν του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν, μετά χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, όστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των αγίων εν τω φωτί, όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού· εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών·» (Κολοσσαείς 1:9-14)

Πριν από μερικά χρόνια ένας σπουδαγμένος θεολόγος, με διδακτορικό, και συγγραφέας πολλών βιβλίων, μετέφρασε την Καινή Διαθήκη από το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο στη σύγχρονη αγγλική γλώσσα. Μόλις τελείωσε τη μετάφραση, ζήτησε από έναν έλληνα, που είχε ειδική εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, να την ελέγξει για την ορθότητά της. Ο δεύτερος αυτός παρατήρησε ότι κάθε φορά που το πρωτότυπο κείμενο έγραφε «το αίμα του Ιησού», το είχε μεταφράσει ως «ο θάνατος του Ιησού». Με προσοχή διόρθωσε όλα τα σημεία, γιατί το Αίμα του Ιησού Χριστού είναι το κέντρο της σημασίας της Καινής Διαθήκης. Αργότερα ο κύριος μεταφραστής του τηλεφώνησε και του είπε ότι τον τίμησε χρησιμοποιώντας … το 80% των διορθώσεών του. Κι εκείνος σκέφθηκε: Αχ, φίλε μου, θα είσαι υπόλογος κάποια μέρα στον Κύριο, γιατί υποβίβασες τη σημασία του αίματος του Ιησού Χριστού. Χωρίς το Αίμα του Ιησού Χριστού δεν θα υπήρχε η Καινή Διαθήκη. Χωρίς το Αίμα του Αμνού του Θεού δεν θα υπήρχε η λύτρωση από την αμαρτία μας. Χωρίς το Αίμα του Σταυρού δεν θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Χωρίς το Αίμα του Υιού του Θεού ο Ουρανός θα έμενε για πάντα κλειστός για μας και μια αιώνια κόλαση θα μας περίμενε όλους. Χωρίς το Αίμα του Χριστού  είναι μάταιη η πίστη μας, μάταια τα κηρύγματα και όλα τα λόγια και τα έργα μας. Δυστυχώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που προσπαθούν να στήσουν τη δική τους Διαθήκη, μακριά από την αλήθεια και το φως του λόγου του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού θα μένει πάντα αναλλοίωτος, ανοιχτός σε όποιον θέλει να βρει τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, δια του Αίματός Του. Μόνο το Αίμα του Χριστού καθαρίζει αμαρτίες και αδικίες(1 Ιωάννη 1:7). Μόνο το Αίμα του Χριστού καθαρίζει αμαρτωλές συνειδήσεις(Εβραίους 9:14). Χωρίς το Αίμα του Χριστού δεν θα υπήρχε το έλεος του Θεού(1 Πέτρου 2:10). Χωρίς το Αίμα του Χριστού δεν θα υπήρχε η συγχώρηση του Θεού(Κολοσσαείς 2:13). Χωρίς το Αίμα του Χριστού δεν θα υπήρχε η δικαίωση του Θεού(Ρωμαίους 3:25-26, 5:1). Χωρίς το Αίμα του Χριστού δεν θα υπήρχε συμφιλίωση με τον Θεό(Ρωμαίους 5:10-11). Χωρίς το Αϊμα του Χριστού δεν θα υπήρχε κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό (1 Ιωάννη 1:3).

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ