«Σεις όμως δεν είσθε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοική εν υμίν. Αλλ’ εάν τις δεν έχη το Πνεύμα του Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός ήναι εν υμίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν διά την αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή διά την δικαιοσύνην. Εάν δε κατοική εν υμίν το Πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών διά του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν υμίν. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώσται ουχί εις την σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά σάρκα· διότι εάν ζήτε κατά την σάρκα, μέλλετε να αποθάνητε· αλλ’ εάν διά του Πνεύματος θανατόνητε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, διά να φοβήσθε πάλιν, αλλ’ ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζομεν· Αββά, ο Πατήρ. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, εάν συμπάσχωμεν, διά να γείνωμεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού.» (Ρωμαίους 8:9-17)

Είναι ένα Πρόσωπο γεμάτο αγάπη και δύναμη Θεού. Είναι Αυτός που ήρθε στη Γη μας, μέσα στους πιστούς του Χριστού(Πράξεις 2:38, Εφεσίους 1:13-14, 1 Κορινθίους 3:16-17, 6:19, 2 Κορινθίους 6:16, Ρωμαίους 8:9,11,15, 1 Ιωάννη 3:24, 4:13, 2 Τιμοθέου 1:14, 1 Θεσσαλονικείς 4:8), αφού ο Κύριός μας, έφυγε απ’ αυτόν τον κόσμο. Αποστολή Του είναι να μας ελέγχει, να μας οδηγεί, να μας διοικεί, να ικετεύει για μας στον Πατέρα, να μας γεμίζει, να μας φανερώνει τα υπό του Θεού χαρισθέντα σ’ εμάς και το θέλημά Του, να μας κρατάει μέσα στο δρόμο του Ιησού Χριστού(1 Πέτρου 2:21), της αιώνιας ζωής. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει τη ζωή του Χριστού χωρίς να έχει πάρει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Ίσως δεν θα έχουμε πάντα θεαματικές εκδηλώσεις της παρουσίας Του στη ζωή μας, όμως αυτό που σίγουρα θα έχουμε, μια ζωή σιγουριάς, δύναμης, ισχύος με αγιασμό και αύξηση πνευματική. Το Άγιο Πνεύμα παίρνει από το χέρι τον αναγεννημένο πιστό του Χριστού, για να τον φτάσει μέσα από ένα δρόμο καθαρισμού, αγιασμού(1 Πέτρου 1:15-16, 1 Θεσσαλονικείς 4:3) και ολοκλήρωσης(2 Τιμοθέου 3:17) στην Ουράνια Πατρίδα. Το αν είμαστε παιδιά του Θεού, το αν έχουμε την πραγματική σωτηρία  με τα γνήσια γνωρίσματα του Ιησού Χριστού μέσα μας, μας το πληροφορεί το Άγιο Πνεύμα(Ρωμαίους 8:16), που είναι το πνεύμα της υιοθεσίας μας και μας βεβαιώνει για την αγάπη του Θεού, μας ενισχύει την πίστη στην πορεία μας. Τη φωνή του Αγίου Πνεύματος την ακούν όσοι θέλουν να την ακούσουν, με ταπείνωση, με δίψα και ποτέ με το ζόρι. Χωρίς την οδηγία του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί να ζήσει ο πιστός, ούτε ένα βήμα σωστό να κάνει.