«Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχωσιν επίγνωσιν του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα, πλήρεις όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας· ψιθυρισταί, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβρισταί, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρεταί κακών, απειθείς εις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάται συνθηκών, άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, ανελεήμονες·  οίτινες ενώ γνωρίζουσι την δικαιοσύνην του Θεού, ότι οι πράττοντες τα τοιαύτα είναι άξιοι θανάτου, ουχί μόνον πράττουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας.» (Ρωμαίους 1:28-32)

«Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί· διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε.» (2 Τιμοθέου 3:1-5)

«Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι διά του Κυρίου, να μη περιπατήτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν εν τη ματαιότητι του νοός αυτών, εσκοτισμένοι την διάνοιαν, απηλλοτριωμένοι όντες από της ζωής του Θεού διά την άγνοιαν την ούσαν εν αυτοίς, διά την πώρωσιν της καρδίας αυτών, οίτινες αναισθητούντες, παρέδωκαν εαυτοίς εις την ασέλγειαν, διά να εργάζωνται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως.» (Εφεσίους 4:18-19)

Ένας δεκατετράχρονος Κινέζος, έγραφαν οι εφημερίδες προ καιρού, αυτοκτόνησε, προκειμένου ν’ αποφύγει την αυστηρή τιμωρία που θα του επέβαλλαν οι γονείς του, όταν θα ανακαλύπτονταν ότι έκανε σειρά τηλεφωνημάτων σε ροζ γραμμές! Τα καημένα τα παιδιά! Μεγαλωμένα χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα!(Εφεσίους 2:12). Άδεια ζωή, άδεια καρδιά και άδεια χέρια! Προσπαθούν να γεμίσουν με τα «χαρούπια» αυτού του κόσμου, όπως και οι γονείς τους άλλωστε. Ποια αγκαλιά, ποιο αυτί, ποια καρδιά να βρουν στραμμένοι στην ανάγκη τους; Ποιος να σταθεί κοντά τους, ποιος να απαντήσει στα ερωτήματά τους, ποιος να τους δώσει νόημα στη ζωή τους; Ψάχνουν στις λασπολακκούβες της αμαρτίας να βρουν νερό να ξεδιψάσουν (Ιερεμίας 2:13). Μα ο βούρκος έχει μονάχα αρρώστια και συμφορά. Πόσο χαίρεται ο διάβολος να σπρώχνει τον άνθρωπο στην καταστροφή! Του τάζει την ευτυχία, του ρίχνει λίγα ψίχουλα εμπρός του, ροζ τηλέφωνα ναρκωτικά, μπαράκια… και με το άλλο χέρι  του κλέβει την ψυχή. Κι όταν τον βλέπει να χάνεται αιώνια, γελάει σαρκαστικά, γιατί τράβηξε άλλον έναν μαζί του στην κό0λαση… Πόσο έχουν ανάγκη  οι νέοι μας το Ευαγγέλιο! Πόσο φταίμε που το κρατήσαμε κλειστό κι αραχνιασμένο! Πόσο πρέπει η ζωή μας να μιλάει, ζωντανό Ευαγγέλιο, για την αγάπη του Χριστού, που σώζει που ελευθερώνει(Ρωμαίους 6:18,22, 7:24-25), που γεμίζει την ψυχή με χαρά και ειρήνη απέραντη, που προορίζει τον άνθρωπο για νίκη και δόξα αιώνια!