«Έκαμον πράγματα μεγάλα εις εμαυτόν· ωκοδόμησα εις εμαυτόν οικίας· εφύτευσα δι’ εμαυτόν αμπελώνας. Έκαμον δι’ εμαυτόν κήπους και παραδείσους και εφύτευσα εν αυτοίς δένδρα παντός καρπού. Έκαμον δι’ εμαυτόν δεξαμενάς υδάτων, διά να ποτίζω εξ αυτών το άλσος το κατάφυτον εκ δένδρων. Απέκτησα δούλους και δούλας και είχον δούλους οικογενείς· απέκτησα έτι αγέλας και ποίμνια περισσότερα υπέρ πάντας τους υπάρξαντας προ εμού εν Ιερουσαλήμ. Συνήθροισα εις εμαυτόν και αργύριον και χρυσίον και εκλεκτά κειμήλια βασιλέων και τόπων· απέκτησα εις εμαυτόν άδοντας και αδούσας και τα εντρυφήματα των υιών των ανθρώπων, παν είδος παλλακίδων. Και εμεγαλύνθην και ηυξήνθην υπέρ πάντας τους υπάρξαντας προ εμού εν Ιερουσαλήμ· και η σοφία μου έμενεν εν εμοί. Και παν ό,τι εζήτησαν οι οφθαλμοί μου, δεν ηρνήθην εις αυτούς· δεν εμπόδισα την καρδίαν μου από πάσης ευφροσύνης, διότι η καρδία μου ευφραίνετο εις πάντας τους μόχθους μου· και τούτο ήτο η μερίς μου εκ παντός του μόχθου μου. Και παρετήρησα εγώ εν πάσι τοις έργοις μου τα οποία έκαμον αι χείρές μου, και εν παντί τω μόχθω τον οποίον εμόχθησα, και ιδού, τα πάντα ματαιότης και θλίψις πνεύματος, και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον.» (Εκκλησιαστής 2:4-11)

Επιστήμονες ψυχολόγοι μετά από έρευνα και μελέτη απέδειξαν ότι η χαρά και η ικανοποίηση, που νοιώθει κάποιος, όταν αποκτήσει αυτό που προσπαθούσε με όλες του τις δυνάμεις επί τρία χρόνια, κρατάει μόνο τρείς μέρες! Ένα καινούριο αυτοκίνητο, για παράδειγμα, που με τόσο κόπο και θυσίες το απέκτησε, σύντομα το βαριέται, το συνηθίζει, δεν του λέει και πολλά πια και βάζει άλλους στόχους, να αποκτήσει κάτι άλλο, με νέους αγώνες και προσπάθειες. Μ’ αυτόν τον τρόπο φεύγουν οι μέρες, τα χρόνια, η ζωή του, και στο τέλος κοιτάζοντας πίσω νοιώθει μόνο απογοήτευση, σαν κάποιος να τον ξεγέλασε  και να τον έσπρωξε τόσα χρόνια σε μάταιο ξόδεμα όλης του της ζωής. Και πραγματικά, αυτός ο κάποιος είναι ο εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος, που αντί για τον ένα, τον σωστό στόχο, μας σπρώχνει σε χίλιους άλλους, εντελώς ανώφελους. Όχι πως δεν χρειαζόμαστε κάποιο αυτοκίνητο, κάποιο σπιτάκι, κάποια δουλίτσα και κάποια υλικά αγαθά. Αλλά να γίνουν αυτά στόχος ζωής, είναι εντελώς μάταιο. Ο Σολομών, ο πιο πλούσιος και πιο σοφός βασιλιάς του κόσμου και των αιώνων, έψαξε και δοκίμασε τα πάντα για να βρει «τι είναι το αγαθό εις τους υιούς των ανθρώπων, δια να κάμνωσιν αυτό υπό τον ουρανόν πάσας τας ημέρας της ζωής αυτών»(Εκκλησιαστής 2:3). Τα βρήκε όλα μάταια και πηγή πόνου και βάρους. Όλον αυτόν τον αγώνα του και τα πορίσματά του μας τα άφησε το Πνεύμα του Θεού γραμμένα, στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, για να τα μελετήσουμε και να διδαχτούμε. Και καταλήγει ο σοφός Σολομών στο ιβ’ 13: «Ας ακούσωμεν το τέλος της όλης υπόθεσης : Φοβού τον Θεόν και φύλαττε τας εντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου».