«Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε, ημείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρομεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι. Λέγει προς αυτόν η γυνή· Εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός· όταν έλθη εκείνος, θέλει αναγγείλει εις ημάς πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι, ο λαλών σοι.» (Ιωάννη 4:21-26)

Το να αναγνωρίζουμε την ύπαρξη του Θεού είναι ένα πράγμα. Το να αναγνωρίζουμε όμως από μια γενική άποψη ότι ο Θεός μιλά σ’ εμάς με τη Δημιουργία Του και δια μέσου της Βίβλου είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι ανάγκη όμως να γνωρίσουμε περισσότερα για το Θεό. Πως είναι στην πραγματικότητα ο Θεός; Η Αγία Γραφή μας δίνει μερικές ξεκάθαρες και θετικές απαντήσεις στο σημαντικό αυτό θέμα. Αναφέρουμε μερικές: Ο Θεός είναι πρόσωπο. Δεν είναι «κάτι», «δύναμη» ή «επιρροή». Ο Θεός σκέφτεται, αισθάνεται, επιθυμεί και ενεργεί με τρόπους που δείχνουν ότι είναι ζωντανό προσωπικό Όν(1 Θεσσαλονικείς 1:9). «Ο Κύριος είναι Θεός αληθινός, είναι Θεός ζωντανός, και Βασιλιάς αιώνιος» (Ιερεμίας 10:10). Ο Θεός είναι Ένας. Υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός. «Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός» (Ησαΐας 44:6). Κι όμως ο Θεός έχει παρουσιάσει τον εαυτό Του ως τριάδα: Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Το καθένα από τα τρία αυτά πρόσωπα είναι αληθινά, πλήρως και εξίσου Θεός (Ιωάννη 1:1, 2 Κορινθίους 3:18). Ο Θεός είναι Πνεύμα. Δεν έχει φυσικές διαστάσεις. Δεν έχει σώμα. «Ο Θεός είναι Πνεύμα και εκείνοι που Τον λατρεύουν πρέπει να Τον λατρεύουν πρέπει να Τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά» (Ιωάννη 4:24). Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι αόρατος. «Τον Θεός κανένας δεν έχει δει ποτέ» (Ιωάννη 1:18). Αυτό σημαίνει ότι δεν περιορίζεται σ’ ένα τόπο. Είναι παντού και πάντοτε (Ιερεμίας 23:24). Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός γνωρίζει το κάθε τι που συμβαίνει παντού. Αυτό περικλείει ακόμα όχι μόνο του τι λες και κάνεις αλλά ακόμη και τις σκέψεις σου. Ο Θεός είναι αιώνιος. Ο Θεός δεν έχει αρχή. «Από του αιώνος έως του αιώνος, συ είσαι ο Θεός» (Ψαλμός 90:2). Ο Θεός περιγράφει Τον εαυτό Του «Ο Θεός, ο οποίος υπάρχει, ο οποίος υπήρχε και ο οποίος θα έλθει» (Αποκάλυψη 1:8). Παραμένει αιώνια αναλλοίωτος (Μαλαχίας 3:6). Ο Θεός είναι ανεξάρτητος. Κάθε άλλο αν είναι εξαρτώμενο από ανθρώπους ή πράγματα και κυρίως από το Θεό. Ο Θεός όμως δεν εξαρτάται από κανένα (Πράξεις 17:25). Ο Θεός είναι άγιος. Ο Θεός είναι ένδοξος εις αγιότητα» (Έξοδος 15:11). «Δεν υπάρχει άγιος καθώς ο Κύριος» (1 Σαμουήλ 2:2). «Οι οφθαλμοί Σου είναι καθαρότεροι παρά ώστε να βλέπεις τα πονηρά και δεν δύνασαι να επιβλέπεις εις την ανομίας» (Αββακούμ 1:13). Και Αυτός ο άγιος Θεός αξιώνει αγιότητα από τον καθένα μας. Η εντολή Του είναι: «Να γίνεστε άγιοι, διότι εγώ είμαι άγιος» (2 Πέτρου 1:16). Ο Θεός είναι δίκαιος. «Ο Κύριος είναι Θεός κρίσεως» (Ησαΐας 30:18). «Δικαιοσύνη και κρίσις η βάσις του θρόνου αυτού» (Ψαλμός 27:2). Ο Θεός δεν είναι μόνο ο Δημιουργός και Συντηρητής μας αλλά είναι και ο Κριτής, ανταμείβοντας και τιμωρώντας και σ’ αυτή τη ζωή και στην αιωνιότητα, με δικαιοσύνη που είναι τέλεια. Ο Θεός είναι τέλειος. Η γνώση Του είναι τέλεια (Εβραίους 4:13). Ο Θεός γνωρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Γνωρίζει τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μας. Η σοφία Του είναι τέλεια (Ρωμαίους 11:13). Ο Θεός είναι Κυρίαρχος. Είναι ο μόνος και υπέρτατος άρχοντας του σύμπαντος και τίποτε δεν είναι έξω από τον έλεγχό Του. «Πάντα όσα ηθέλησε ο Κύριος εποίησεν, εν τω ουρανώ, και εν τη γη» (Ψαλμός 135:6). Ο Θεός γράφει την ιστορία όλου του κόσμου και «ενεργεί τα πάντα κατά την απόφασιν του θελήματός Του» (Εφεσίους 1:11). Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από την συμβουλή κανενός για ό,τιδήποτε σχεδιάζει να κάνει. Ούτε και κανένας μπορεί να Τον εμποδίσει να κάνει ό,τι θέλει (Δανιήλ 4:35). Ο Θεός είναι Παντοδύναμος. Λέγει ο ίδιος: «Είναι τι πράγμα δύσκολο εις εμέ» (Ιερεμίας 32:27). Ο Θεός μπορεί να κάνει το κάθε τι που είναι σύμφωνο με το χαρακτήρα Του. Αυτά δεν είναι παρά ελάχιστα από τα όσα ο Θεός αποκάλυψε για Τον εαυτό Του στη Βίβλο. Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμη για το Θεό, πολλά από τα οποία ο περιορισμένος ανθρώπινος νους δεν μπορεί να κατανοήσει. Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, γιατί αν μπορούσαμε να καταλάβουμε το Θεό τότε δεν θα ήταν άξιος της λατρείας μας.