«Ιδού, η χειρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώση, ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, ώστε να μη δύναται να ακούση· αλλ’ αι ανομίαι σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ υμών και του Θεού υμών, και αι αμαρτίαι σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, διά να μη ακούη. Διότι αι χείρές σας είναι μεμολυσμέναι από αίματος και οι δάκτυλοί σας από ανομίας· τα χείλη σας ελάλησαν ψεύδη· η γλώσσα σας εμελέτησε κακίαν. Ουδείς εκζητεί την δικαιοσύνην ουδέ κρίνει εν αληθεία· θαρρούσιν επί την ματαιότητα και λαλούσι ψεύδη· συλλαμβάνουσι κακίαν και γεννώσιν ανομίαν.» (Ησαϊας 59:1-5)

«Αι ανομίαι σας απέστρεψαν ταύτα και αι αμαρτίαι σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας.» (Ιερεμίας 5:25)

«Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.» (Ρωμαίους 6:23)

Όταν γίνεται η διάγνωση της αρρώστιας, είναι σπουδαίο να ρωτήσεις: «Είναι σοβαρή;». Η ερώτηση γίνεται ακόμη πιο σοβαρή όταν έχει να κάνει με την πνευματική αρρώστια της αμαρτίας. Πολλοί σχεδόν χαρούμενοι παραδέχονται ότι είναι αμαρτωλοί, γιατί δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Η Βίβλος όμως μας μιλά για τη σοβαρότητα της αμαρτίας. Να, μερικές αλήθειες που λέγει η Βίβλος για σένα που είσαι αμαρτωλός: 1)Η αμαρτία έχει προσχωρήσει σε κάθε τμήμα της προσωπικότητας και της φύσεώς σου: του νου(2 Κορινθίους 4:4), την καρδιά(Μάρκος 7:20-23), τη συνείδηση(1 Τιμοθέου 4:2), τα συναισθήματα(Τίτος 3:3), τη φαντασία σου… «Η καρδιά είναι απατηλή υπέρ πάντα, και σφόδρα διεφθαρμένη» (Ιερεμίας 17:9). Η ρίζα του προβλήματός σου δεν είναι αυτό που κάνεις αλλά αυτό που είσαι. Αμαρτάνεις γιατί είσαι αμαρτωλός!  2) «Από την καρδιά βγαίνουν σκέψεις πονηρές, φόνοι, μοιχείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες, …» (Ματθαίος 15:19). Σημείωσε ότι ο κατάλογος αυτός περικλείει σκέψεις, λόγια, πράξεις. Αυτό δείχνει ότι στα μάτια του Θεού κάθε αμαρτία είναι εξίσου σοβαρή. Μερικοί περιορίζουν την ιδέα τους για την αμαρτία. Αμαρτίες θεωρούν μόνο την μοιχεία, το φόνο, τη ληστεία. Η Βίβλος όμως δεν κάνει τέτοια κρίση. Αμαρτία είναι κάθε τι που αποτυγχάνει να φτάσει το μέτρο του Θεού. Μπορείς να πεις ότι έχεις φυλάξει την καρδιά σου καθαρή από την αμαρτία; (1 Ιωάννη 1:8,10). 3) Η Βίβλος διδάσκει ότι: «Η αμαρτία είναι ανομία» (1 Ιωάννη 3:4) εναντίον της εξουσίας και του νόμου του Θεού. Κανένας νόμος δεν σε αναγκάζει να πεις ψέματα, να εξαπατάς, να έχεις ακάθαρτες σκέψεις ή ν’ αμαρτήσεις με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εσύ κάνεις την επιλογή ν’ αμαρτάνεις και να παραβαίνεις τον άγιο νόμο του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής και δεν μπορεί ν’ αφήσει ατιμώρητη την αμαρτία. Μικρό μέρος της τιμωρίας του Θεού για την αμαρτία μας δοκιμάζουμε σ’ αυτή τη ζωή, αν και πολλές φορές δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Η οριστική τιμωρία θα έρθει μετά το θάνατο(Εβραίους 9:27, Πράξεις 17:31), την ημέρα της Κρίσης (Ρωμαίους 2:16).