Τι μας έδωσε!

0
364

«Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον διά να κρίνη τον κόσμον, αλλά διά να σωθή ο κόσμος δι” αυτού. Όστις πιστεύει εις αυτόν δεν κρίνεται, όστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη κεκριμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αύτη είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φώς· διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας, όστις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, διά να μη ελεγχθώσι τα έργα αυτού· όστις όμως πράττει την αλήθειαν, έρχεται εις το φως, διά να φανερωθώσι τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεόν.» (Ιωάννη 3:16-21)

Μια μέρα στους δρόμους της Καλκούτας ένας φτωχός Ινδός βρήκε ένα μικρό κομμάτι χαρτί. Ήταν ένα σχισμένο κομμάτι από μια σελίδα της Αγίας Γραφής. Τα μόνα λόγια που μπόρεσε να διαβάσει ήταν: «Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωκε…». Ο Ινδός δεν ήξερε τι έλεγε το εδάφιο παρακάτω. Άρχισε να σκέφτεται: «Όταν ένας πλούσιος  δίνει κάτι, τότε αυτό θα πρέπει  να αξίζει. Όταν ένας πρίγκιπας δίνει κάτι, τότε αναμφίβολα είναι κάτι πολύτιμο. Για να λέει εδώ ότι ο Θεός αγάπησε τόσο ώστε έδωσε, αυτό που έδωσε, θα είναι κάτι θαυμαστό. Τι να είναι όμως;». Πήγε και βρήκε ένα χριστιανό ιεραπόστολο και τον ρώτησε για να μάθει. Εκείνος με χαρά του διάβασε το υπόλοιπο εδάφιο και του εξήγησε τη σωτηρία του Χριστού. Ο Ινδός ήταν τώρα τόσο χαρούμενος, που έλεγε και ξανάλεγε: «Ο Θεός με αγάπησε, ο Θεός με αγάπησε!». Ίσως εμείς , στις χριστιανικές χώρες, να το έχουμε ακούσει πολλές φορές, ο Θεός μας αγαπά. Μας έδωσε τον Ιησού Χριστό, τον Υιό Του. Μα δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το προσπεράσεις. Δεν είναι κάτι που αρκούν τα λόγια για να το περιγράψουν. Μας το δίνει απλά  και απέριττα ο Άγιος Λόγος Του. Κι όμως κρύβει πλούτο ζωής και δύναμης. Πλούτο Ουρανού. Πόσο τραγικό θα είναι εκείνη την ημέρα, μπροστά στο θρόνο του Θεού άνθρωποι να έχουν αγνοήσει και προσπεράσει μια τόσο μεγάλη αγάπη, μια τόσο μεγάλη θυσία, τον Ουρανό τον ίδιο!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ