Η διδασκαλία για τη νέα γέννηση

0
172

«Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ” εκ Θεού εγεννήθησαν.» (Ιωάννη 1:12-13)

«Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος· Πως δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή; Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, Πρέπει να γεννηθήτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει· ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος.» (Ιωάννη 3:3-8)

«Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού, και πας όστις αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεόν.» (1 Ιωάννη 4:7)

«Πας όστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη, και πας όστις αγαπά τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού» (1 Ιωάννη 5:1)

«Εξεύρομεν ότι πας ο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλ” όστις εγεννήθη εκ του Θεού φυλάττει αυτόν, και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν.» (1 Ιωάννη 5:18)

«επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα.» (1 Πέτρου 1:23)

Ο Κύριος αναγνωρίζει την ειλικρινή επιθυμία του Νικόδημου να γνωρίσει την αλήθεια. Ο Νικόδημος ήταν αναγνωρισμένος δάσκαλος  ανάμεσα στο λαό του. Ίσως πήγε στον Κύριο για να μάθει περισσότερα., ώστε να επιστρέψει με περισσότερες γνώσεις στους Ιουδαίους. Η Γραφή δεν μας λέει για ποιο λόγο ο Νικόδημος ήρθε στον Ιησού νύχτα. Η πιο προφανής εξήγηση είναι ότι ντρεπόταν να τον δουν με τον Ιησού, καθώς ο Κύριος δεν ήταν αποδεκτός από την πλειοψηφία του λαού. Παρ’ όλα αυτά πήγε στο Χριστό. Ο Νικόδημος αναγνώριζε ότι ο Κύριος ήταν δάσκαλος  σταλμένος από το Θεό, καθώς κανένας δεν μπορούσε να κάνει τέτοια θαύματα χωρίς την άμεση βοήθεια του Θεού. Αν και ήταν μορφωμένος ο Νικόδημος δεν αναγνώρισε ότι ο Κύριος ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός. Ήταν σαν όλους αυτούς σήμερα που λένε ότι ο Χριστός σπουδαίος άνθρωπος, εκπληκτικός δάσκαλος, ένα θαυμάσιο παράδειγμα για την ανθρωπότητα. Όλες αυτές οι δηλώσεις απέχουν πολύ από την αλήθεια. Ο Χριστός ήταν και είναι Θεός.  Αρχή η απάντηση του Κυρίου Ιησού δεν φαίνεται να έχει σχέση με τα λόγια του Νικόδημου. Ο Κύριος λέει: «Νικόδημε, έρχεσαι σε μένα να σε διδάξω, αυτό όμως που σου χρειάζεται πραγματικά είναι να γεννηθείς ξανά. Από κει πρέπει να ξεκινήσεις. Πρέπει να γεννηθείς από ψηλά. Αλλιώς δεν θα μπορέσεις ποτέ μα δεις τη βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος αρχίζει να μιλάει χρησιμοποιώντας τις λέξεις: «Σε βεβαιώνω» (αμήν αμήν). Οι λέξεις αυτές μας προειδοποιούν ότι θα μας παρουσιάσει κάποια σημαντική αλήθεια. Ως Ιουδαίος ο Νικόδημος περίμενε πως ο Μεσσίας θα έρθει να ελευθερώσει τον Ισραήλ από την κατοχή των Ρωμαίων. Τον καιρό εκείνο η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία έλεγχε όλο τον κόσμο και οι Ιουδαϊκοί νόμοι ήταν κάτω από τους Ρωμαϊκούς νόμους και τους διοικητές. Ο Νικόδημος ανυπομονούσε να έρθει η ώρα που ο Μεσσίας θα ίδρυε την βασιλεία του πάνω στη γη, ο καιρός όπου οι Ιουδαίοι θα ήταν πάνω απ’ όλους τους άλλους λαούς και όλοι τους οι εχθροί θα καταστρέφονταν. Τώρα ο Κύριος τον πληροφορεί πως για να μπει κάποιος στη βασιλεία του, θα πρέπει να γεννηθεί ξανά. Όπως η γέννηση είναι απαραίτητη για τη φυσική ζωή, έτσι μια δεύτερη γέννηση είναι απαραίτητη για την πνευματική ζωή. Η έκφραση «να γεννηθεί κανείς ξανά» μπορεί επίσης να σημαίνει «να γεννηθεί από ψηλά». Μ’ άλλα λόγια, για να μπει κανείς στη βασιλεία του Χριστού πρέπει να αλλάξει η ζωή του. Επειδή η βασιλεία του είναι βασιλεία δικαιοσύνης, έτσι και οι υπήκοοί της πρέπει να είναι δίκαιοι. Δεν μπορεί ο Χριστός να είναι βασιλιάς ανθρώπων που ζουν ακόμα μέσα στις αμαρτίες τους. Εδώ βλέπουμε ξανά πόσο δύσκολο ήταν για τους ανθρώπους να καταλάβουν τα λόγια του Κυρίου Ιησού. Ο Νικόδημος εξακολουθούσε να τα εννοεί όλα κυριολεκτικά. Δεν μπορούσε να καταλάβει πως ένας άνθρωπος ηλικιωμένος μπορούσε να γεννηθεί ξανά. Του φαινόταν αδύνατο να μπει κανείς στην κοιλιά της μάνας του για να γεννηθεί άλλη μια φορά. Ο Νικόδημος αποτελεί παράδειγμα αυτού που λέει πολύ αργότερα ο Παύλος, ότι ο άνθρωπος «που δεν έχει το Πνεύμα δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, αφού για κείνον όλα είναι μωρία. Και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί αυτά τα πράγματα μόνο με τη βοήθεια του Πνεύματος κατανοούνται» (1 Κορινθίους 2:14). Δίνοντας περισσότερες διευκρινήσεις, ο Χριστός είπε στο Νικόδημο ότι πρέπει να γεννηθεί από το νερό κι από το Πνεύμα. Αλλιώς δεν θα μπορέσει ποτέ να μπει στη βασιλεία του Θεού. Τι εννοούσε ο Χριστός; Αρκετοί επιμένουν ότι εννοούσε στην κυριολεξία το νερό, και πως ο Κύριος μιλούσε για την αναγκαιότητα του βαπτίσματος προκειμένου κάποιος να σωθεί. Μια τέτοια διδασκαλία όμως είναι αντίθετη με την υπόλοιπη Γραφή, Σε όλο το λόγο του θεού διαβάζουμε πως η σωτηρία είναι δια πίστεως στον Κύριο Ιησού Χριστό. Το βάπτισμα είναι για όσους ήδη έχουν σωθεί, δεν μέσω σωτηρίας. Κάποιοι άλλοι προτείνουν την ερμηνεία ότι το νερό στο συγκεκριμένο εδάφιο αναφέρεται στο λόγο του θεού. Στο (Εφεσίους 5:25-26) το νερό συσχετίζεται με το λόγο του Θεού. Επίσης στο (1 Πέτρου 1:23) και στο (Ιάκωβος 1:18), λέγεται πως η νέα γέννηση λαμβάνει χώρα με το λόγο του Θεού. Είναι επομένως αρκετά πιθανό ότι το νερό στο εδάφιο αυτό αναφέρεται στη Βίβλο. Ξέρουμε πως μακριά από τη Γραφή δεν υπάρχει σωτηρία. Ο αμαρτωλός πρέπει να οικειοποιηθεί το μήνυμα που βρίσκεται στο λόγο του Θεού προτού υπάρξει η νέα γέννηση. Το νερό όμως μπορεί να αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Στο (Ιωάννη 7:38-39) ο Κύριος μίλησε για ποταμούς ζωντανού νερού κι εκεί διευκρινίζεται πως όταν μιλούσε για το νερό εννοούσε το Άγιο Πνεύμα. ΑΝ με το νερό εννοεί το Πνεύμα στο κεφάλαιο 7, γιατί να μην έχει το ίδιο νόημα και στο κεφάλαιο 3. Αν όμως δεχτούμε αυτή την ερμηνεία, αντιμετωπίζουμε μια μικρή δυσκολία: Ο Χριστός λέει: πως αν κανείς δε γεννηθεί από το νερό  αλλά και από το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού». Πιστεύουμε πως αυτό είναι τι σωστό νόημα του εδαφίου. Δεν αρκεί η φυσική γέννηση. Πρέπει να υπάρξει και πνευματική για να μπορέσει κανείς να μπει στη βασιλεία του Θεού. Η γέννηση αυτή λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, όταν κάποιος πιστεύει στον Κύριο Ιησού Χριστό. Η ερμηνεία αυτή υποστηρίζεται κι από το γεγονός ότι η έκφραση «γεννιέται από το Πνεύμα»απαντάται δυο φορές στα εδάφια που ακολουθούν (Εδάφια 6,8). Ακόμα κι αν ο Νικόδημος μπορούσε με κάποιο τρόπο να μπει ξανά στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί για δεύτερη φορά, αυτό δεν θα μπορούσε να αλλάξει την αμαρτωλή του φύση. Η έκφραση «ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο», σημαίνει ότι τα παιδιά των ανθρώπων γεννιούνται αμαρτωλά και δεν έχουν καμία δυνατότητα από μόνα τους να σωθούν. Από την άλλη, ό,τι γεννιέται από το Πνεύμα είναι πνευματικό. Η πνευματική γέννηση λαμβάνει χώρα όταν κάποιος παραδοθεί με πίστη στον Κύριο Ιησού,. Όταν κάποιος γεννιέται από το Πνεύμα, αποκτά μια νέα φύση και ανήκει πλέον στη βασιλεία του Θεού. .Ο Νικόδημος δεν έπρεπε να απορεί με αυτά που δίδασκε ο Ιησούς. Χρειαζόταν να συνειδητοποιήσει πως ο άνθρωπος πρέπει να γεννηθεί ξανά και να καταλάβει πως η ανθρώπινη φύση είναι τελείως ανίκανη να αλλάξει την αμαρτωλή της κατάσταση. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι για να ανήκει κανείς στη βασιλεία του θεού πρέπει να είναι άγιος, αγνός και πνευματικός. Όπως έκανε συχνά ο Κύριος χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα από τη φύση για να δείξει μια πνευματική αλήθεια. Θύμισε στο Νικόδημο ότι ο άνεμος πνέει όπου θέλει και ο άνθρωπος ακούει τη βοή του αλλά δεν ξέρει από πού έρχεται και που πηγαίνει. Η νέα γέννηση μοιάζει πολύ με τον άνεμο. Πρώτα απ’ όλα, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο άνεμος είναι μια δύναμη ο άνθρωπος δεν μπορεί να την εξουσιάσει. Δεύτερον, είναι αόρατη. Δεν μπορείς να δεις πότε συμβαίνει, μπορείς όμως να δεις τα αποτελέσματα στη ζωή του ατόμου. Όταν κάποιος σώζεται, αλλάζει η ζωή του. Μισεί όλα τα κακά  πράγματα που κάποτε αγαπούσε. Ενώ πριν αποστρεφόταν τα πράγματα του Θεού, τώρα τα αγαπά. Όπως κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως τον άνεμο, έτσι και η νέα γέννηση είναι το θαυμαστό έργο του Πνεύματος του Θεού., ένα έργο που ο άνθρωπος αδυνατεί να κατανοήσει πλήρως. Επιπλέον, η νέα γέννηση είναι απρόβλεπτη όπως και ο άνεμος. Δεν μπορεί να πει κανείς ποτέ και που θα εκδηλωθεί. Ξανά ο Νικόδημος φανερώνει την αδυναμία του ανθρώπινου νου να συλλάβει τα πράγματα του Θεού. Αναμφίβολα ακόμα προσπαθούσε να κατανοήσει τη νέα γέννηση σαν να ήταν κάποιο φυσικό γεγονός κι όχι πνευματικό. Έτσι ρώτησε τον Κύριο Ιησού: «Πως μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα;». Ο Ιησούς του απάντησε πως ως δάσκαλος του λαού Ισραήλ θα έπρεπε όλα αυτά να τα ξέρει. Η Π.Δ. δίδασκε καθαρά πως όταν ο Μεσσίας επιστρέψει για να ιδρύσει τη βασιλεία του, θα κρίνει πρώτα τους εχθρούς του και θα καταστρέψει κάθε τι που τον προσβάλλει. Μόνο όσοι θα έχουν ομολογήσει τις αμαρτίες τους και θα τις έχουν εγκαταλείψει, θα μπουν στη βασιλεία.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ