Ο χριστιανός δεν γεννιέται από ανθρώπους, από αίμα, από θέλημα σάρκας, από θέλημα ανθρώπου, αλλά από το θέλημα του Θεού. Είναι ένα άμεσο δημιούργημα του Θεού:
«… οι οποίοι γεννήθηκαν όχι από αίματα, ούτε από θέλημα σάρκας, ούτε από θέλημα άνδρα, αλλά από τον Θεό» (Ιωάννη 1:13).
Ο Θεός είναι που γεννάει τους χριστιανούς διαμέσου του κηρύγματος του Ευαγγελίου και της σωτηρίας, που πραγματοποιήθηκε από τον Ιησού Χριστό:
«… επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, διαμέσου του λόγου του ζωντανού Θεού, οποίος μένει στον αιώνα» (1 Πέτρου 1:23).
«Από δική Του θέληση μας γέννησε, διαμέσου του λόγου της αληθείας» (Ιάκωβος 1:18).
Μέσω των γονέων μας παίρνουμε την σαρκική γέννηση, ενώ την πνευματική γέννηση την παίρνουμε απευθείας από τον Θεό, όταν πιστέψουμε στο Χριστό.
«Εκείνο που έχει γεννηθεί από σάρκα είναι σάρκα, εκείνο που έχει γεννηθεί από το Πνεύμα είναι πνεύμα» (Ιωάννη 3:6).
«Πας όστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη, και πας όστις αγαπά τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού.» (1 Ιωάννη 5:1).
«Εξεύρομεν ότι πας ο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλ’ όστις εγεννήθη εκ του Θεού φυλάττει εαυτόν, και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν.» (1 Ιωάννη 5:18)