“Διότι εξεύρομεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλασθή, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν, οικίαν αχειροποίητον, αιώνιον εν τοις ουρανοίς. Επειδή εν τούτω στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθώμεν το κατοικητήριον ημών το ουράνιον, αν και ενδυθέντες αυτό δεν θέλωμεν ευρεθή γυμνοί. Διότι όσοι είμεθα εν τούτω τω σκηνώματι στενάζομεν υπό το βάρος αυτού· επειδή θέλομεν ουχί να εκδυθώμεν, αλλά να επενδυθώμεν, διά να καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Εκείνος δε, όστις έπλασεν ημάς δι’ αυτό τούτο, είναι ο Θεός, όστις και έδωκεν εις ημάς τον αρραβώνα του Πνεύματος. Έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε και εξεύροντες ότι ενόσω ενδημούμεν εν τω σώματι αποδημούμεν από του Κυρίου· διότι περιπατούμεν διά πίστεως, ουχί διά της όψεως· θαρρούμεν δε και επιθυμούμεν μάλλον να αποδημήσωμεν από του σώματος και να ενδημήσωμεν προς τον Κύριον. Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να ήμεθα ευάρεστοι εις αυτόν. Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά να ανταμειφθή έκαστος κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος καθ’ α έπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν. Εξεύροντες λοιπόν τον φόβον του Κυρίου, τους μεν ανθρώπους καταπείθομεν, εις τον Θεόν δε είμεθα φανεροί, ελπίζω δε ότι και εις τας συνειδήσεις σας είμεθα φανεροί.(2 Κορινθίους 5:1-11)

Ο προορισμός του χριστιανού είναι να φτάσει στην άπειρη τελειότητα και στη δόξα του Υιού του Θεού:
«Επειδή όσους προγνώρισε αυτούς και προόρισε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού Του, για να είναι Αυτός Πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς» (Ρωμαίους 8:29).
Ο χριστιανός έχει θέση επάνω στο θρόνο του Θεού, στα δεξιά του Θεού, μαζί με Τον Χριστό, ο Οποίος κάθεται τώρα εκεί ως αρραβώνας και εγγύηση της θέσης μας:
«(ο Θεός) μας ανέστησε μαζί Του και μας κάθισε μαζί Του στα επουράνια διαμέσου του Ιησού Χριστού. Για να δείξει στους επερχόμενους αιώνες τον υπερβολικό πλούτο της χάρης Του με την αγαθότητά Του σε μας εν Χριστώ Ιησού» (Εβραίους 2:6-7).
Ενώ τα ανώτατα πνευματικά δημιουργήματα, τα Σεραφείμ π.χ. καλύπτουν τα πρόσωπά τους μπροστά στη δόξα και στο μεγαλείο του Χριστού στους Ουρανούς (Ησαΐας 6:2), ο Χριστιανός , αντίθετα, θα είναι αιώνια με το Χριστό ως δικό Του σώμα, συν-δοξαζόμενο με την Κεφαλή , τον Ιησού Χριστό, όπως ο μικρότερος αδελφός με τον πρωτότοκο! Τι ανεκδιήγητο μεγαλείο που φέρνει σε έκσταση ακόμα και αυτόν τον πνευματικό κόσμο του Ουρανού! (1 Πέτρου 1:12, Εφεσίους 3:10).