Ο άνδρας μου και εγώ φιλοξενήσαμε κάποιους συγγενείς μας, για να τους βοηθήσουμε να
ξεπεράσουν κάποια δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Τους οδηγήσαμε στον Χριστό και
πιστέυουμε ότι είναι γνήσιοι χριστιανοί. Αλλά δεν εννοούν να φύγουν από το σπίτι μας και εμείς δεν έχουμε οικογενειακή ζωή. Δεν θέλουμε να τους διώξουμε μήπως αυτό τους κάνει κακό στην πνευματική τους πρόοδο. Τι μπορούμε να κάνουμε;
Εάν κάποιου η πνευματική ζωή είναι τόσο ευαίσθητη, τότε δεν έχει δουλέψει ο Θεός στην ζωή
του. Αυτοί που ο Θεός έσωσε και πειραματίστηκαν την σωτηρία του Ιησού Χριστού είναι άνθρωποι ανθεκτικοί. Η βασική υποχρέωση κάθε παιδιού του Θεού είναι η δουλειά. Ο Παύλος θα πει: «Διότι και ότε ήμεθα παρ’ υμίν, τούτο σας παρηγγέλλομεν, ότι εάν τις δεν θέλη να εργάζηται, μηδέ ας τρώγη» (Β ́Θεσ. γ ́ 10).
Σε κάποιο άλλο του γράμμα ο Παύλος γράφει:«επειδή και πράττετε αυτό εις πάντας τους
αδελφούς τους καθ’ όλην την Μακεδονίαν. Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, να περισσεύητε κατά τούτο επί το μάλλον και να φιλοτιμήσθε εις το να ησυχάζητε και να καταγίνησθε εις τα ίδια και να εργάζησθε με τας ιδίας υμών χείρας, καθώς σας παρηγγείλαμεν, διά να περιπατήτε με ευσχημοσύνην προς τους έξω και να μη έχητε χρείαν μηδενός» (Α ́ Θεσ. 4:10-12).
Σαν χριστιανοί πρέπει να βοηθούμε ο ένας τον άλλον, και αν οι συγγενείς σας είναι υγιείς και
ικανοί για δουλειά, τότε θα πρέπει να τους ορίσετε μια μέρα κατά την οποίαν θα πρέπει να αρχίσουν μόνοι τους να φροντίζουν τον εαυτόν τους.