“Ζητήσας δε φώτα εισεπήδησε, και έντρομος γενόμενος έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα, 30 και εκβαλών αυτούς έξω, είπε· Κύριοι, τι πρέπει να κάμω διά να σωθώ; Οι δε είπον· Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, συ και ο οίκός σου.  Και ελάλησαν προς αυτόν τον λόγον του Κυρίου και προς πάντας τους εν τη οικία αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυκτός, έλουσε τας πληγάς αυτών και εβαπτίσθη ευθύς αυτός και πάντες οι αυτού, και αναβιβάσας αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζαν, και ευφράνθη πανοικί πιστεύσας εις το Θεόν.” (Πράξεις 16:29-34)
Ο άνδρας μου και εγώ είμαστε πολύ θρησκευόμενα άτομα. Παρ ́ όλ ́ αυτά κάθε δύο ή τρεις
εβδομάδες ο σύζυγός μου θέλει να δει μια κωμωδία στο θέατρο. Επιμένει ότι δεν είναι κακό
αυτό. Πιστεύω ότι είναι αμαρτία να παρακολουθεί (να βλέπει) κανείς τέτοιου είδους θεάματα. Δεν είναι έτσι; Αυτό με ανησυχεί και με προβληματίζει πάρα πολύ.
Τα θεάματα που ικανοποιούν τον σύζυγό σας αποδεικνύουν ότι μπορεί να είναι θρησκευόμενος, αλλά καμιά σχέση δεν έχει με την διδασκαλία του Λόγου του Θεού, (Ρωμαίους 13:14): «Αλλ ́ ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και μη φροντίζετε περι
της σαρκός, εις το να εκτελήτε τας επιθυμίας αυτής».
Ο άνδρας σας διατρέχει τον κίνδυνο να πέσει αργά ή γρήγορα σε αμαρτία. Είναι μια αφύσικη
έκφραση της φυσιολογικής και υγιούς σεξουαλικής ζωής κάθε ανθρώπου χριστιανού ή μη χριστιανού.
Ο Ιησούς είπε: «Καθένας που επιθυμεί μια γυναίκα, ήδη εμοίχευσε εν τη καρδία αυτού».
Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος και κανένας άνδρας δεν μπορεί να καταπίνει με τα μάτια του τέτοιες εικόνες φιληδονίας και ηδυπάθειας και παράλληλα να ζει μια πραγματική χριστιανική ζωή.