“Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος· Πως δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή; Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, Πρέπει να γεννηθήτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει· ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος.” (Ιωάννη 3:3-8)
“Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα· τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγειναν νέα.” (2 Κορινθίους 5:17)
Πριν λίγο καιρό αναγεννήθηκα και έκανα ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω την γυναίκα μου να κάνει το ίδιο. Συνεχώς μου απαντούσε σαρκαστικά. Μου έλεγε ότι η αναγέννησή μου δεν είναι διαρκείας και ότι θα έκανα καλύτερα να ζήσω την χριστιανική ζωή πριν αρχίσω τα κηρύγματα. Τι θα πρέπει να κάνω. Θέλω να πειραματιστεί και αυτή αυτό που εγώ πειραματίστηκα.
Είναι καλό που επιθυμείτε τόσο πολύ την αναγέννηση της συζύγου σας. Κάθε αληθινός πιστός επιθυμεί την σωτηρία των αγαπημένων του προσώπων.
Πολύ συχνά όμως αυτά τα πράγματα συναντούν αντίσταση από τους οικείους. Πρώτα απ ́ όλα ζήστε την πνευματική ζωή, πριν αρχίσετε την προσπάθεια να την πείσετε. Θα απορήσει όταν δει την ζωή σας αλλαγμένη. Δεν θα αργήσει να παρατηρήσει αυτή την αλλαγή και να επιθυμήσει αυτή η αλλαγή να συμβεί και στην δική της ζωή. (Α Πέτρου 3:1).
« Ομοίως αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας υμών, ίνα και εάν τινές απειθώσιν εις τον λόγον, κερδηθώσιν άνευ του λόγου διά της διαγωγής των γυναικών».
Προσευχηθείτε για την σωτηρία της συζύγου σας. Ο Θεός θα απαντήσει την προσευχή σας την κατάλληλη ώρα και εσείς θα νιώσετε την χαρά ότι ο Θεός άκουσε την προσευχή σας και βοήθησε την γυναίκα σας να δει την ανάγκη της αναγέννησης.