“Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών, δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας· διότι δεν υπάρχει διαφορά· επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων διά της μακροθυμίας του Θεού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Που λοιπόν η καύχησις; Εκλείσθη έξω. Διά ποίου νόμου; των έργων; Ουχί, αλλά διά του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται διά της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου.” (Ρωμαίους 3:21-28)
Πολύ νέα παντρεύτηκα. Ο γάμος όμως κράτησε λιγότερο από δύο χρόνια. Παντρεύτηκα για δεύτερη φορά και απέκτησα δύο χαριτωμένα παιδιά.
Όμως πρόσφατα άκουσα μια άποψη περί χωρισμού και δεύτερου γάμου και έχω τρομερές
ανησυχίες. Ζω σε μια κατάσταση αμαρτωλή, επειδή είχα έναν άνδρα και ζω χωρισμένη απ ́
αυτόν;
Έως ότου έρθουμε στον Ιησού Χριστό όλων μας οι ζωές είναι γεμάτες λάθη και αμαρτίες. Γι ́
αυτό ο Θεός σκέφτηκε και πραγματοποίησε την σωτηρία εν Χριστώ η οποία καλύπτει και συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Επειδή εμπιστευτήκατε τον σωτήρα Ιησού Χριστό, συγχωρήθηκαν όλες οι αμαρτίες του παρελθόντος.