“Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον διά να κρίνη τον κόσμον, αλλά διά να σωθή ο κόσμος δι’ αυτού. Όστις πιστεύει εις αυτόν δεν κρίνεται, όστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη κεκριμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αύτη είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φώς· διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας, όστις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, διά να μη ελεγχθώσι τα έργα αυτού· όστις όμως πράττει την αλήθειαν, έρχεται εις το φως, διά να φανερωθώσι τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεόν.” (Ιωάννη 3:16-21)
Η γυναίκα μου και εγώ δεν πηγαίνουμε σε κάποια εκκλησία. Τώρα όμως που γίναμε γονείς, θα θέλαμε να δώσουμε στο παιδί μας μια χριστιανική διαπαιδαγώγηση. Δεν ξέρουμε όμως πού να πάμε. Μπορείτε να μας βοηθήσετε;
Έχετε ένα σοβαρότερο πρόβλημα, από το πρόβλημα της Εκκλησίας στην οποία πρέπει να πάτε. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι έχετε κάποια σχέση με τα πνευματικά. Η Βίβλος λέει: «Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ’ αυτής ουδέ όταν γηράση».
Η ευθύνη σας είναι να βρείτε την αλήθεια του ευαγγελίου και να δεχθείτε οι ίδιοι την σωτηρία εν Χριστώ Ιησού. Μόνον αν εσείς παραδοθείτε τελείως στον Ιησού Χριστό, τότε – και μόνο τότε – μπορείτε να κάνετε για το παιδί σας αυτό που πρέπει. Βρείτε μια εκκλησία με βιβλικές βάσεις και όπου ο Ιησούς λατρεύεται.
Δεχθείτε τον Ιησού ως σωτήρας σας προσωπικό και τότε θα μπορέσετε να δημιουργήσετε το σπιτικό που το παιδί σας χρειάζεται για να αναπτυχθεί πνευματικά, σωματικά και διανοητικά.