“Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον διά να κρίνη τον κόσμον, αλλά διά να σωθή ο κόσμος δι’ αυτού.” (Ιωάννη 3:16-17)
Φέτος τελειώνω το Λύκειο. Πριν λίγες μέρες έμαθα πως οι γονείς μου δεν είναι παντρεμένοι,
και είμαι απελπιστικά λυπημένος. Θα προτιμούσα να ήμουν νεκρός. Νομίζετε ότι είναι τόσο τρομερό για μένα;
Είναι αρκετά άσχημο για σας να γνωρίζετε ότι οι γονείς σας είναι ανύπαντροι. Αλλά δεν θα πρέπει να υποφέρετε τόσο πολύ γι ́ αυτό. Το λάθος είναι δικό τους και όχι δικό σας. Ο Θεός ποτέ δεν θα σας κατηγορήσει γι ́ αυτό, κι εσείς δεν χρειάζεται να το συζητήσετε με κάποιον.
Το μόνο που ο Θεός θέλει από σας τώρα είναι, να εμπιστευτείτε το έλεός Του και να δεχτείτε την σωτηρία που προσφέρει εν Χριστώ Ιησού, και να παραδοθείτε τελείως στο θέλημά Του (Ρωμ. 6:4): «Συνετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς
περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν».