Επιθυμίες που διαφθείρουν

0
216

1)2 Πέτρου 1:4 [διά των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι, ίνα διά τούτων γείνητε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν διά της επιθυμίας διαφθοράν.]
2)Ιάκωβος 1:14-15 [Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας,
παρασυρόμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβη, γεννά την αμαρτίαν, η δε αμαρτία εκτελεσθείσα γεννά τον θάνατον.]
3)Ιούδας 1:16 [Ούτοι είναι γογγυσταί, μεμψίμοιροι, περιπατούντες κατά τας
επιθυμίας αυτών και το στόμα αυτών λαλεί υπερήφανα, και κολακεύουσι
πρόσωπα χάριν ωφωλείας. ]
4)Ιούδας 1:18 [ότι σας έλεγον, ότι «εν εσχάτω καιρώ θέλουσιν είσθαι εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ασεβείς επιθυμίας αυτών.]
5)1 Ιωάννης 2:16 [διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η
επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός,
αλλ” είναι εκ του κόσμου.]
6)2 Πέτρου 2:10 [μάλιστα δε τους οπίσω της σαρκός ακολουθούντας με
επιθυμίαν ακαθαρσίας και καταφρονούντας την εξουσίαν. Είναι τολμηταί,
αυθάδεις, δεν τρέμουσι βλασφημούντες τα αξιώματα.]
7)2 Πέτρου 2:18 [Διότι λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητος, δελεάζουσι με τας
επιθυμίας της σαρκός, με τας ασελγείας εκείνους οίτινες τωόντι απέφυγον τους εν πλάνη ζώντας.]
8)2 Πέτρου 3:3 [τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουσιν ελθεί εν ταις εσχάταις ημέραις
εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας]
9)1 Πέτρου 1:14 [ως τέκνα υπακοής μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνοία υμών.]
10)1 Πέτρου 2:11 [Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχητε από
των σαρκικών επιθυμιών, αίτινες στρατεύονται κατά της ψυχής.]
11)1 Πέτρου 4:2 [διά να ζήσητε τον εν σαρκί επίλοιπον χρόνον, ουχί πλέον εν ταις
επιθυμίαις των ανθρώπων, αλλ” εν τω θελήματι του Θεού.]
12)1 Πέτρου 4:3 [ Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθών καιρός του βίου, ότε επράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγείαις, επιθυμίαις, οινοποσίαις,
κώμοις, συμποσίοις και αθεμίτοις ειδωλολατρείαις·]
13)Τίτος 2:12 [διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς
επιθυμίας και να ζήσωμεν σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς εν τω
παρόντι αιώνι.]
14)Τίτος 3:3 [Διότι ήμεθά ποτέ και ημείς ανόητοι, απειθείς, πλανώμενοι, δουλεύοντες εις
διαφόρους επιθυμίας και ηδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνω, μισητοί και
μισούντες αλλήλους.]
15)2 Τιμόθεος 2:22 [Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτει την
δικαιοσύνην, την πίστιν, την αγάπην, την ειρήνην μετά των επικαλουμένων τον Κύριον εκ
καθαράς καρδίας.]
16)2 Τιμόθεος 3:6 [Διότι εκ τούτων είναι εκείνοι, οίτινες εισχωρούσιν εις τας οικίας και
αιχμαλωτίζουσι τα γυναικάρια τα πεφορτισμένα αμαρτίας, συρόμενα υπό διαφόρων
επιθυμιών.]
17)2 Τιμόθεος 4:3 [ Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν
διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών
επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν]
18)1 Τιμόθεος 6:9 [Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσι πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις
επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, αίτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. ]
19)1 Θεσσαλονικείς 4:5 [ουχί εις πάθος επιθυμίας καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα τον Θεόν.]
20)Κολοσσαείς 3:5 [Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν,
πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, ήτις είναι ειδωλολατρεία.]
21)Εφεσίους 2:3 [ μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημέν ποτέ κατά τας
επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των
διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί·]
22)Γαλάτας 5:16 [Λέγω λοιπόν, Περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληροί την
επιθυμίαν της σαρκός]
23)Γαλάτας 5:17 [Διότι η σαρξ επιθυμεί εναντία του Πνεύματος, το δε Πνεύμα εναντία της σαρκός· ταύτα δε αντίκεινται προς άλληλα, ώστε εκείνα, τα οποία θέλετε, να μη πράττητε.]
24)Γαλάτας 5:24 [Όσοι δε είναι του Χριστού εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας.]
25)1 Κορινθίους 10:6 [Ταύτα δε έγειναν παραδείγματα ημών, διά να μη ήμεθα ημείς επιθυμηταί κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν.]
26)Ρωμαίους 1:24 [Διά τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός διά των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζωνται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών.]
27)Ρωμαίους 13:14 [αλλ” ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και μη φροντίζετε περί της
σαρκός εις το να εκτελήτε τας επιθυμίας αυτής.]
28)Ιωάννης 8:44 [Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ” αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη
αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ· όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους.]
29)Μάρκος 4:19 [και αι μέριμναι του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και αι
επιθυμίαι των άλλων πραγμάτων εισερχόμεναι συμπνίγουσι τον λόγον, και γίνεται άκαρπος.]
30)Ματθαίος 5:28 [Εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο βλέπων γυναίκα διά να επιθυμήση αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού.]

Σχόλια

Θα πρέπει ο πιστός να βρει το όριο, το που τελειώνουν οι ανάγκες και αρχίζουν οι βλαβερές
επιθυμίες. Αυτές οι επιθυμίες είναι που δεν αφήνουν να αυξηθεί ο Λόγος του Θεού που ακούμε.
Μας είναι πολύ γνωστές οι μεγάλες επιθυμίες, η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των
οφθαλμών και η επιθυμία της αλαζονικής ζωής. Αυτές είναι που αποτελειώνουν τον άνθρωπο και τον στέλνουν στον «σκουπιδότοπο» που λέγεται κόλαση.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ