Δικαίωση από το Θεό

0
452

1)Εξοδος 23:7 [Άπεχε από αδίκου υποθέσεως· και μη γείνης αιτία να θανατωθή ο αθώος και ο δίκαιος· διότι εγώ δεν θέλω δικαιώσει τον ασεβή.]
2)Ιωβ 9:2 [Αληθώς εξεύρω ότι ούτως έχει· αλλά πως ο άνθρωπος θέλει
δικαιωθή ενώπιον του Θεού;]
3)Ιωβ 25:4 [Πως λοιπόν δύναται άνθρωπος να δικαιωθή ενώπιον του Θεού;
ή πως δύναται να ήναι καθαρός ο γεγεννημένος εκ γυναικός;]
4)Ησαϊας 53:11 [Θέλει ιδεί τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορτασθή· ο
δίκαιος δούλός μου θέλει δικαιώσει πολλούς διά της επιγνώσεως αυτού·
διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών.]
5)Ματθαίος 12:37 [Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθή, και εκ των
λόγων σου θέλεις καταδικασθή.]
6)Ρωμαίους 2:13 [Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά τω Θεώ οι ακροαταί του νόμου, αλλ” οι εκτελεσταί του νόμου θέλουσι δικαιωθή.]
7)Ρωμαίους 3:20 [διότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθή ουδεμία σαρξ
ενώπιον αυτού· επειδή διά του νόμου γίνεται η γνώρισις της αμαρτίας.]
8)Ρωμαίους 3:30 [επειδή εις είναι ο Θεός όστις θέλει δικαιώσει την
περιτομήν εκ πίστεως και την ακροβυστίαν διά της πίστεως.]
9)Ρωμαίους 4:25 [όστις παρεδόθη διά τας αμαρτίας ημών και ανέστη διά την
δικαίωσιν ημών.]
10)Ρωμαίους 5:1 [Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς
τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.]
11)Ρωμαίους 5:18 [Καθώς λοιπόν δι” ενός αμαρτήματος ήλθε κατάκρισις εις πάντας
ανθρώπους, ούτω και διά μιας δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντας ανθρώπους
δικαίωσις εις ζωήν.]
12)Ρωμαίους 5:33 [Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; Θεός είναι ο
δικαιών· ]
13)Γαλάτας 2:16 [εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου
ειμή διά πίστεως Ιησού Χριστού, και ημείς επιστεύσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν, διά να
δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχί εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει
δικαιωθή εξ έργων νόμου ουδείς άνθρωπος.]
14)Γαλάτας 2:21 [Δεν αθετώ την χάριν του Θεού· διότι αν η δικαίωσιςγίνηται
διά του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτην απέθανε.]
15)Γαλάτας 3:24 [Ώστε ο νόμος έγεινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστόν, διά να
δικαιωθώμεν εκ πίστεως. ]
16)Γαλάτας 5:5 [διότι ημείς διά του Πνεύματος προσδοκώμεν εκ πίστεως την ελπίδα της
δικαιώσεως.]
17)Τίτος 3:7 [ ίνα δικαιωθέντες διά της χάριτος εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι
κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής.]

Σχόλια

Ο άνθρωπος είναι υπόλογος στο Θεό για την αμαρτία του. Για να δικαιωθεί
από το Θεό με βάση τη θυσία του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, χρειάζεται μια
προϋπόθεση. «Μετάνοια και επιστροφή του ανθρώπου στο Θεό».

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ