“Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν· και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος.” (1 Ιωάννη 5:20)

“Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους, διά να ποιμαίνητε την εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε διά του ιδίου αυτού αίματος.” (Πράξεις 20:28)

” 1 Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος…. Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας.” (Ιωάννη 1:1,14)

Ο Ιησούς μιλούσε συχνά για τον εαυτό Του με απόλυτους όρους . Μπορούσε να λέει: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, όποιος έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και όποιος πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψάσει ποτέ». «Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνει, θέλει ζήσει». « Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα» (Ιωάννη 6:35,11:25,10:30).
Αυτές οι διακηρύξεις του Ιησού είναι ακόμα πιο εκπληκτικές αν λάβουμε υπόψη μας πόσο ταπεινός και πόσο απόλυτα ισορροπημένος ήταν. Ήταν ένα Άνθρωπος του καλού, με απόλυτη ηθική αγιότητα και αγνότητα. Μπροστά σε κείνους που Τον μισούσαν, βεβαίωνε ότι ήταν αναμάρτητος, χωρίς εκείνοι να μπορούν να τον αντιμιλήσουν. Τόσο οι φίλοι Του όσο και οι εχθροί Του μαρτυρούσαν για την τελειότητά Του. Αναφέροντας τα λόγια του προφήτη Ησαϊα, ο απόστολος Πέτρος, λόγου χάρη, επιμένει για το γεγονός ότι ο Χριστός δεν διέπραξε καμία αμαρτία (1 Πέτρου 2:21-23)
Ο Ιησούς διακηρύττει ότι είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Έχει λοιπόν όλο το δικαίωμα να απολαμβάνει της τιμές που ανήκουν και στο Θεό τον Πατέρα Του. Βεβαιώνει ότι είναι ένα με τον Πατέρα. Αποδέχεται τη λατρεία του Θωμά, ενώ ταυτόχρονα επικρίνει ένα νεαρό που τον θεωρεί απλά σαν ένα κοινό άνθρωπο, όσο καλός κι αν είναι αυτός.
Και οι πράξεις Του, όμως, αποδεικνύουν ότι είναι Θεός. Ανασταίνει τους νεκρούς, θεραπεύει τους λεπρούς, συγχωρεί τους αμαρτωλούς, ταΐζει τα πλήθη. Εμφανιζόμενος αναστημένος στους δικούς του, τους πείθει ότι είναι ζωντανός αιώνια.
Εσύ, αγαπητέ μου, έχεις αυτή την εσωτερική πεποίθηση ότι «ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, αυτός ο ίδιος ο αληθινός Θεός»; (1 Ιωάννη 5:5,20)